Uchwała nr XLVIII/372/05

UCHWAŁA NR XLVIII/372/05
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 27 października 2005 r.

w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski w sprawie przyznania stypendium Samorządu Gminy Mosina dla uczniów publicznych gimnazjów na terenie Gminy Mosina.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz pkt 6 postanowień ogólnych “Regulaminu przyznawania stypendiów Samorządu Gminy Mosina dla uczniów publicznych gimnazjów na terenie Gminy Mosina”, stanowiącego załącznik do uchwały nr XXVIII/229/04 Rady Miejskiej w Mosinie z 30 czerwca 2004 r., Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Powołuje się komisję opiniującą wnioski w sprawie przyznania stypendium Samorządu Gminy Mosina dla uczniów publicznych gimnazjów na terenie Gminy Mosina, w składzie:

 1. przedstawiciel Burmistrza: Kierownik Referatu Oświaty – Małgorzata Kasprzyk – przewodnicząca komisji,
 2. dwóch członków Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Mosinie:
  - Dorota Domagała,
  - Barbara Czaińska,
 3. przedstawiciele szkół wnioskodawców:
  - Anna Chilczuk-Bech – Zespół Szkół w Mosinie,
  - Lidia Szyrej – Gimnazjum w Pecnej,
  - Emilia Stanny – Gimnazjum w Rogalinie,
  - Arleta Pawlak – Gimnazjum w Daszewicach,
 4. przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Mosinie:
  - Tomasz Żak – sekretarz komisji.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

§ 3.

Traci moc uchwała nr XXXI/252/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 września 2004 r.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 14a) ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Rada Miejska w Mosinie ma prawo podejmowania uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów, zgodnie z uchwalonym regulaminem. Uchwała, której załącznikiem jest “Regulamin przyznawania stypendiów Samorządu Gminy Mosina dla uczniów publicznych gimnazjów na terenie Gminy Mosina”, weszła w życie 1 września 2004 r.