Uchwała nr XLVIII/376/05

UCHWAŁA NR XLVIII/376/05
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 27 października 2005 r.

w sprawie nieodpłatnego przejęcia z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa nieruchomości gruntowych.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Wyraża się zgodę na nieodpłatne przejęcie z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa do gminnego zasobu nieruchomości następujących nieruchomości gruntowych obrębu geodezyjnego Babki, zapisanych w Księdze wieczystej Kw Głuszyna T.I k. 22:

  1. stanowiących drogę publiczną:
    1) działki nr 108/2 o powierzchni 8355 m²,
    2) działki nr 108/3 o powierzchni 790 m²,
  2. z przeznaczeniem pod budowę schroniska dla zwierząt – działki nr 108/5 o powierzchni 4635 m².

 

§ 2.

Przejęcie gruntu stanowiącego drogę publiczną, zapisaną w § 1 ust. 1, może nastąpić po udzieleniu przez Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu pomocy finansowej na wykonanie jej remontu.

 

§ 3.

Zobowiązuje się Burmistrza Gminy Mosina do realizacji inwestycji budowy gminnego schroniska dla zwierząt, zgodnie z uchwałą nr XXXVII/315/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego.

 

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

UZASADNIENIE

Tymczasowe schronisko dla zwierząt zlokalizowane jest w chwili obecnej w centrum Mosina, na terenie byłej siedziby Zakładu Usług Komunalnych przy ul. Krotowskiego 16. Siedziba Zakładu Usług Komunalnych została z dniem 1 grudnia 2004 r. przeniesiona na przejęty od firmy “Swarzędz Meble” S. A. teren przy ul. Sowinieckiej 6G. Tymczasowe pomieszczenia pełniące funkcję schroniska dla zwierząt nie odpowiadają jakimkolwiek przepisom weterynaryjnym. Mając do wyboru budowę własnego schroniska lub wynajmowanie miejsc w schroniskach tworzonych przez inne gminy, ze względu na wysokie koszty wynajmu miejsc zdecydowano o budowie własnego schroniska dla zwierząt. Budowa ta została ujęta w Planie Rozwoju Lokalnego przyjętym przez Radę Miejską w Mosinie uchwałą nr XXXVII/315/05 z dnia 24 lutego 2005 r. i rozłożona na lata 2005–2008. Uchwałą nr XXXIX/337/05 z dnia 15 kwietnia 2005 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2005, Rada Miejska w Mosinie przeznaczyła na budowę schroniska kwotę 30.000,00 zł. W terminie do dnia 30 listopada 2005 r. zostanie wykonany projekt budowy schroniska dla celów uzyskania pozwolenia na budowę.
Budowa schroniska dla zwierząt na wydzielonej w tym celu działce nr 108/5, spełniać będzie wymagania związane z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymogów weterynaryjnych dla prowadzenia schroniska dla zwierząt (Dz. U. Nr 158, poz. 1657).
Przejmowane działki nr 108/2 i 108/3 obr. Babki pełnią w chwili obecnej funkcję drogi publicznej. Umową z dnia 24 maja 2005 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych, Gmina Mosina przejęła od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddziału Terenowego w Poznaniu infrastrukturę techniczną znajdującą się na drodze przebiegającej przez wyżej wymienioną działkę.
W związku z powyższym nieodpłatne przejęcie przez Gminę Mosina, opisanych w § 1 niniejszej uchwały, nieruchomości gruntowych jest w pełni uzasadnione.