Uchwała nr XLVIII/377/05

UCHWAŁA NR XLVIII/377/05
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 27 października 2005 r.

w sprawie przejęcia przez Gminę Mosina sieci wodociągowej w Głuszynie Leśnej.

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz w związku z art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2004 r. Nr 208, poz. 2128 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Wyraża się wolę przejęcia, w drodze umowy, na własność Gminy Mosina od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddziału Terenowego w Poznaniu sieci wodociągowej w Głuszynie Leśnej.

 

§ 2.

Przejęcie może nastąpić pod warunkiem udzielenia przez Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu pomocy finansowej na wykonanie jej przebudowy.

 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

  

UZASADNIENIE

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu pismem nr SGZ-4201-gm-65-113/05/DŚ z dnia 1 sierpnia 2005 r. zwróciła się do Burmistrza Gminy Mosina o przejęcie sieci wodociągowej obsługującej mieszkańców Głuszyny Leśnej.
Przejęcie sieci jest możliwe wyłącznie pod warunkiem udzielenia przez Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu pomocy finansowej w wykonaniu przyłączenia Głuszyny Leśnej do gminnego systemu wodociągowego, co pozwoli na wyłączenie z eksploatacji zdekapitalizowanego ujęcia wody zlokalizowanego w piwnicach pałacu w Głuszynie Leśnej oraz wymagającej kapitalnego remontu sieci wodociągowej obsługującej osiedle mieszkaniowe.