Uchwała nr XLVIII/373/05

UCHWAŁA NR XLVIII/373/05
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 27 października 2005 r.

w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej i udzielenia bonifikaty od ceny przy sprzedaży nieruchomości.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 37 ust. 3 i art. 68 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

  1. W celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Gminy Mosina zwalnia się z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Mosina, położoną w Mosinie przy ul. Łaziennej, oznaczoną ewidencyjnie jako działka nr 1685/5 obr. Mosina o powierzchni 394 m² oraz działka nr 1686/7 obr. Mosina o powierzchni 3859 m², z przeznaczeniem wyłącznie pod budownictwo mieszkaniowe realizowane przez podmiot zajmujący się działalnością charytatywną, dla którego budownictwo mieszkaniowe stanowi cel statutowy, a jego dochody przeznaczone są w całości na działalność statutową.
  2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, udzielone jest pod warunkiem, że o nabycie przedmiotowej nieruchomości nie będzie ubiegać się więcej niż jeden podmiot spełniający określone wyżej warunki.

 

§ 2.

Udziela się zgody Burmistrzowi Gminy Mosina na udzielenie bonifikaty w wysokości 80% od ceny nieruchomości, opisanej w § 1, przy sprzedaży tej nieruchomości podmiotowi spełniającemu wymagania określone w § 1 ust. 1.

 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 7 i 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie budownictwa mieszkaniowego i współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Na omówionej w § 1 niniejszej uchwały nieruchomości gruntowej realizowany będzie program budowy mieszkań przez Fundację Habitat for Humanity przeznaczony wyłącznie dla mieszkańców Gminy Mosina. Fundacja Habitat for Humanity oferuje program budowy prostych, tanich mieszkań dla rodzin żyjących w trudnych warunkach mieszkaniowych, ale nie kwalifikujących się do przyznania im mieszkań socjalnych.
Realizacja programu budowy mieszkań w ramach współpracy z Fundacją Habitat for Humanity pozwoli na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych 9 rodzin z terenu Gminy Mosina.