Uchwała nr XLIX/389/05

UCHWAŁA NR XLIX/389/05
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 30 listopada 2005 r.

w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2005.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 109 i art. 124 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.)

Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr XXXV/302/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2005, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Mosinie nr XXXVII/316/05 z dnia 24 lutego 2005 r., nr XXXVIII/327/05 z dnia 31 marca 2005 r., nr XXXIX/337/05 z dnia 15 kwietnia 2005 r., nr XLIV/355/05 z dnia 30 czerwca 2005 r., nr XLVII/366/05 z dnia 29 września 2005 r., oraz zarządzeniami Burmistrza Gminy Mosina: nr 63/05 z dnia 28 października 2005 r. i nr 81/05 z dnia 29 listopada 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

 

 1.

Dochody budżetu Gminy na 2005 rok


 

zwiększa się o 1 362 990,00 zł do kwoty

40 618 473,00 zł

 

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

w tym zadania zlecone 5 385 657,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały

 
 2.

Wydatki budżetu Gminy na rok 2005

 
 

zwiększają się o 1 432 990,00 zł do kwoty

39 229 124,00 zł

 

w tym:

a) zadania zlecone 5 385 657,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały

 
 

b) udzielone dotacje 4 440 379,00

- zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6 do uchwały

 
 

c) wydatki bieżące i majątkowe

 
 

- zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały

 
 3.

Nadwyżka budżetu Gminy zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

 4.

Zmienia się plan wydatków i dotacji inwestycyjnych z budżetu Gminy Mosina na rok 2005 – zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

 5.

Zmienia się wieloletni plan inwestycyjny – zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

 6.

Zmienia się plan przychodów i rozchodów zakładów budżetowych – zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

 

§ 2.

Ustala się plan przychodów i rozchodów dochodów własnych – zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2005.

 

 

U z a s a d n i e n i e
do uchwały Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 listopada 2005 r. 

1. Dochody

- Dział 751 – zwiększa się o kwotę 63.213,00 – dotacja celowa na wybory prezydenckie
- Dział 756 – zwiększa się o 109.392,00 w tym:
          - utracone dochody z tytułu zwolnień zakładów pracy chronionej 39.392,00
          - podatek od spadków i darowizn z tytułu ponadplanowych dochodów 40.000,00
          - podatek dochodowy od osób prawnych z tytułu ponadplanowych dochodów 30.000,00

- Dział 801 – zwiększa się o kwotę 700,00 zł – są to środki pochodzące z rezerwy celowej przeznaczone na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków o wyższy stopień awansu zawodowego.
- Dział 852 – zwiększa się o kwotę 963.678,00 zł – w tym:
           - dotacja celowa na świadczenia rodzinne i alimentacyjne 945.878,00
           - dotacja na zasiłki i pomoc w naturze 17.800,00
- Dział 854 zwiększa się o kwotę 11.618,00 – są to środki z dotacji celowej na pomoc stypendialną dla uczniów
- Dział 900 - zwiększa się o kwotę 200.000,00 z tytułu otrzymania środków zgodnie z zawartą umową o współpracy z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi SA z siedzibą w Warszawie za udostępnienie dróg lokalnych w czasie prowadzenia robót, dokumentów i materiałów planistycznych
- Dział 921 – zwiększa się o kwotę 14.390,00 z tytułu dotacji na zakup książek

Razem zwiększenie dochodów wynosi 1.362.990,00 zł.

2. Przychody zwiększają się o kwotę 70.000,00 zł z tytułu innych rozliczeń krajowych.

3. Wydatki

- Dział 010 – zmniejsza się o kwotę 197.500,00 – zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały
- Dział 600 – zwiększa się o kwotę 73.350,00 w tym: 42.000,00 dotacja dla ZUK z przeznaczeniem na funkcjonowanie komunikacji gminnej, 31.350,00 inwestycje – zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
- Dział 700 – zmniejsza się o 175.000,00 zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały
- Dział 750 – zwiększa się o kwotę 403.542,00 w tym:
           - diety radnych 58.000,00
           - wydatki inwestycyjne 187.890,00 – zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały
           - bieżące wydatki 157.652,00
- Dział 751 – zwiększa się o kwotę 63.213,00 – są to środki przeznaczone na wybory prezydenckie
- Dział 754 – zwiększa się o 30.000,00 z przeznaczeniem na utrzymanie Straży Miejskiej
- Dział 757 – zwiększa się o kwotę 9.800,00 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem emisji obligacji
- Dział 801 – zwiększa się o kwotę 235.395,00 w tym:
           - 95.000,00 środki na inwestycje zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały
           - 140.395,00 są to środki przeznaczone na bieżące wydatki oświaty
- Dział 852 – zwiększa się o kwotę 953.678,00 zł – w tym:
           - dotacja celowa na świadczenia rodzinne i alimentacyjne 945.878,00
           - dotacja na zasiłki i pomoc w naturze 17.800,00
           - zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 10.000,00
- Dział 854 – zwiększa się o kwotę 24.922,00 w tym:
           - są to środki z dotacji celowej na pomoc stypendialną dla uczniów 
             w kwocie 11.617,00 (z działu. 854 rozdz. 85415 przenosi się kwotę 2.000,00 do działu
             801 ze środków własnych)
           - pozostała kwota 13.305,00 przeznaczona jest na wydatki bieżące
           -
- dział 900 – zmniejsza się o kwotę 2.800,00 z tytułu wydatków inwestycyjnych – zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały
- dział 921 – zwiększa się o kwotę 14.390,00 z przeznaczeniem na zakup książek

Ponadto dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami celem prawidłowej realizacji budżetu.

Razem zwiększenie wydatków wynosi 1.432.990,00 zł.

 

Załączniki do uchwały nr XLIX/389/05.pdf

Załącznik nr 10 do uchwały nr XLIX/389/05.pdf