Uchwała nr XLIX/379/05

UCHWAŁA NR XLIX/379/05
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 30 listopada 2005 r.

w sprawie Statutu Gminy Mosina.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

W Statucie Gminy Mosina, stanowiącym załącznik do uchwały nr XV/131/03 z dnia 23 października 2003 r., zmienionym uchwałą nr XX/166/04 z dnia 29 stycznia 2004 r. oraz uchwałą nr XXXVI/310/05 z dnia 27 stycznia 2005 r., wprowadza się następujące zmiany: § 61 otrzymuje brzmienie:

§ 61.

 1. Głosowanie imienne przeprowadza się w sprawach:

  1) uchwalania budżetu gminy;
  2) podatków i opłat lokalnych;
  3) absolutorium dla burmistrza;
  4) studium, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
  5) zbywania i nabywania mienia;
  6) emisji obligacji, zaciągania kredytów i pożyczek.

 2. Głosowanie imienne w innych sprawach można przeprowadzić na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady.
 3. W głosowaniu imiennym prowadzący obrady wyczytuje kolejno nazwiska radnych zgodnie z listą obecności, którzy oświadczają, że są za przyjęciem uchwały, przeciw albo wstrzymują się od głosowania.
 4. Wynik głosowania imiennego odnotowany jest w protokole z sesji w ten sposób, że przy nazwisku każdego radnego protokolant wpisuje jak dany radny głosował.”

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

UZASADNIENIE

W związku z przystąpieniem Gminy Mosina do programu “Przejrzysta Polska”, którego jednym z zadań jest wprowadzenie do praktyki funkcjonowania samorządu głosowania imiennego, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.