Uchwała nr XLIX/380/05

UCHWAŁA NR XLIX/380/05
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 30 listopada 2005 r.

w sprawie stawki dotacji przedmiotowej na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej w roku 2005.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 117 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

Zmienia się stawkę dotacji na rok 2005 dla Zakładu Usług Komunalnych w Mosinie na prowadzenie transportu w zakresie dowozów szkolnych z kwoty 2,40 zł za 1 km na kwotę 3,00 zł za 1 km.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

UZASADNIENIE

Do organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego należy ustalenie jednostkowych dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych i jednostek pomocniczych.
Podjęcie niniejszej uchwały wynika ze wzrostu kosztów paliwa, materiałów eksploatacyjnych i kosztów utrzymania taboru autobusowego. Natomiast nie zmienia się kwota dotacji przyznanej na rok 2005 z uwagi na zmniejszenie się liczby kilometrów.