Uchwała nr XLIX/382/05

UCHWAŁA NR XLIX/382/05
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 30 listopada 2005 r.

w sprawie ustalenia stawki podatku od posiadania psów na rok 2006.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Ustala się na rok 2006 stawkę podatku od posiadania psów w wysokości 6,00 zł rocznie od jednego psa.

 

§ 2.

Podatek jest płatny bez wezwania w drodze inkasa, w terminie do dnia 15 marca 2006 r.

 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do poboru podatku w roku 2006.

 

 

UZASADNIENIE

Górne granice stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych ogłoszone zostały w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 27 października 2005 r.
Podatek od jednego psa w wysokości 6,00 zł to konsekwencja polityki podatkowej, która zakłada wzrost podatków i opłat lokalnych na rok 2006 w stosunku do stawek obowiązujących w roku 2005.