Uchwała nr XLIX/384/05

UCHWAŁA NR XLIX/384/05
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 30 listopada 2005 r.

w sprawie obniżenia ceny skupu 1q żyta dla celów podatku rolnego na rok 2006.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Obniża się cenę skupu 1q żyta, określoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2005 r. za okres pierwszych trzech kwartałów 2005 r., z kwoty 27,88 zł do kwoty 25,09 zł, tj. o kwotę 2,79 zł.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do poboru podatku w roku 2006.

 

 

UZASADNIENIE

Uwzględniając lokalne warunki w rolnictwie uznano, że zasadne będzie zaproponowanie obniżenia ceny skupu 1q żyta, która stanowi podstawę liczenia podatku rolnego na rok 2006, w stosunku do ceny skupu 1q żyta za okres trzech pierwszych kwartałów 2005 r., ogłoszonej w komunikacie Prezesa GUS z dnia 17 października 2005 r. Wielkopolska Izba Rolnicza pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.