Uchwała nr XLIX/393/05

UCHWAŁA NR XLIX/393/05
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 30 listopada 2005 r.

w sprawie wyrażenia woli ujęcia w budżecie Gminy Mosina na rok 2006 i 2007 zadania inwestycyjnego pod nazwą ,,Budowa środowiskowej sali gimnastycznej przy gimnazjum w Pecnej”.

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 9 lit. e ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 1. Wyraża się wolę ujęcia w budżecie Gminy Mosina na rok 2006 i 2007 środków finansowych w wysokości ok. 2.300.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie zadania pod nazwą: ,,Budowa środowiskowej sali gimnastycznej przy gimnazjum w Pecnej”.
 2. Specyfikacja nakładów finansowych na wyżej wymienione zadanie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina .

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

  

UZASADNIENIE

Gmina Mosina ubiega się o dofinansowanie zadania pod nazwą ,,Budowa środowiskowej sali gimnastycznej przy gimnazjum w Pecnej” z Departamentu Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Jednym z wymaganych załączników do wniosku o dofinansowanie, jest uchwała intencyjna Rady Miejskiej w Mosinie wyrażająca wolę ujęcia w budżecie Gminy Mosina na lata 2006 i 2007 środków niezbędnych do sfinansowania tego zadania.

 

Załącznik do uchwały nr XLIX/393/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 listopada 2005 r.

  

Specyfikacja nakładów finansowych na zadanie pod nazwą:

,,Budowa środowiskowej sali gimnastycznej przy gimnazjum w Pecnej”

 

 1. Całkowite nakłady finansowe na lata 2006 i 2007 - ok. 2.300.000,00 zł.
  a) budowa Sali                                                    - ok. 1.900.000,00 zł
  b) wyposażenie Sali                                                 - ok. 120.000,00 zł
  c) chodniki, parkingi (od ul. Koziej)                         - ok. 180.000,00 zł
  d) poszerzenie terenu szkoły                                    - ok. 100.000,00 zł
 2. Zakładany udział w finansowaniu zadania w latach 2006 i 2007:
  a) budżet Gminy Mosina                                       - ok. 1.673.000,00 zł
  b) Departamentu Kultury Fizycznej i Turystyki
      Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu                - ok. 627.000,00 zł
 3. Zakładany udział w finansowaniu zadania w rozbiciu na lata:
  a) 2006 rok                                                             - ok. 900.000,00 zł
      - budżet Gminy Mosina                                        - ok. 605.000,00 zł
      - budżet Departamentu Kultury 
        Fizycznej i Turystyki 
        Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu              - ok. 295.000,00 zł
  b) 2007 rok                                                          - ok. 1.400.000,00 zł
      - budżet Gminy Mosina                                     - ok. 1.068.000,00 zł
      - budżet Departamentu Kultury
        Fizycznej i Turystyki
        Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu               - ok. 332.000,00 zł