Uchwała nr XLIX/383/05

UCHWAŁA NR XLIX/383/05
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 30 listopada 2005 r.

w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na rok 2006.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 19 pkt 1 lit. a, w zw. z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Opłatę targową pobiera się dziennie od osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach.

 

§ 2.

Wysokość dziennej stawki opłaty targowej ustala się:

1) od sprzedaży ze stanowiska na straganie krytym

14,00 zł

2) od sprzedaży z własnego straganu przewoźnego

11,00 zł

3) od sprzedaży z ręki i wózka ręcznego, pojemnika lub koszyka

2,00 zł

4) od sprzedaży z samochodu osobowego lub wozu konnego

14,00 zł

5) od sprzedaży z samochodu dostawczego lub ciągnika rolniczego z przyczepą

19,00 zł

6) od sprzedaży z samochodu ciężarowego

41,00 zł

 

§ 3.

  1. Poboru opłaty targowej dokonuje się codziennie w drodze inkasa. Obowiązki inkasenta pełni Zakład Usług Komunalnych w Mosinie.
  2. Pokwitowanie opłaconej należności winno być na drukach z podaniem daty oraz kwoty opłaty.

 

§ 4.

Pobraną opłatę targową Zakład Usług Komunalnych w Mosinie wpłaca w terminie 4 dni w całości na konto Urzędu Miejskiego w Mosinie.

 

§ 5.

Wynagrodzenie za inkaso dla Zakładu Usług Komunalnych w Mosinie wynosi 5% pobranych kwot opłaty targowej.

 

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do poboru opłaty w roku 2006.

 

 

UZASADNIENIE

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych nakłada na rady gmin obowiązek określenia wysokości opłaty targowej z tytułu prowadzonego handlu na targowisku. Górna granica opłaty targowej określona została w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 27 października 2005 r. i wynosi 612,81 zł dziennie.
Analizując temat stawek opłaty targowej oraz uwzględniając warunki lokalne, proponuje się zachować dotychczasowy podział, a wysokość opłat za poszczególne czynności pozostawić na tym samym poziomie co w roku 2005.