Uchwała nr XLIX/387/05

UCHWAŁA NR XLIX/387/05
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 30 listopada 2005 r.

w sprawie stawki dotacji przedmiotowej na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej w roku 2006.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 117 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

Ustala się stawkę dotacji na rok 2006 dla Zakładu Usług Komunalnych w Mosinie na utrzymanie gminnych zasobów mieszkaniowych w kwocie 2,91 zł, tj. według stawki jednostkowej skalkulowanej w przeliczeniu na utrzymanie 1 m² powierzchni użytkowej budynków komunalnych.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

UZASADNIENIE

Do organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego należy ustalenie jednostkowych dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych i jednostek pomocniczych.
Analiza kosztów utrzymania zasobów mieszkaniowych i przeprowadzona kalkulacja stanowi podstawę do określenia stawki dotacji w wysokości 2,91 zł za 1m2 powierzchni użytkowej budynków komunalnych.