Uchwała nr XLIX/388/05

UCHWAŁA NR XLIX/388/05
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 30 listopada 2005 r.

w sprawie określenia wzorów formularzy dla celów podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z późn. zm.), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.) oraz art. 6 ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Określa się wzory formularzy dla celów naliczania podatków od osób fizycznych:
1) od nieruchomości – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
2) rolnego – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
3) leśnego– zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Określa się wzory formularzy dla celów naliczania podatków dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe:
1) od nieruchomości – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
2) rolnego – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
3) leśnego – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

 

§ 3.

Traci moc uchwała nr III/17/02 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla celów podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego.

 

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

UZASADNIENIE

Wskazane wyżej przepisy nakładają na rady gmin obowiązek określenia wzorów formularzy, na których podatnicy składać będą oświadczenia dla celów naliczania podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego. Zgodnie z wymogami ustawowymi, w formularzu muszą być zawarte dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędne do wymiaru i poboru podatku. Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione. Wzory formularzy stanowią załączniki do niniejszej uchwały.

 

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLIX/388/05.pdf

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLIX/388/05.pdf

Załącznik nr 3 do uchwały nr XLIX/388/05.pdf

Załącznik nr 4 do uchwały nr XLIX/388/05.pdf

Załącznik nr 5 do uchwały nr XLIX/388/05.pdf

Załącznik nr 6 do uchwały nr XLIX/388/05.pdf