Uchwała nr XLIX/390/05

UCHWAŁA NR XLIX/390/05
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 30 listopada 2005 r.

w sprawie pomocy dla Powiatu Poznańskiego

 

Na podstawie art. 10 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 111 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Udziela się Powiatowi Poznańskiemu pomocy rzeczowej w postaci kostki pozbrukowej, z przeznaczeniem na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej we wsi Drużyna – Nowinki, w ilości 570m2 grubości 6 cm i 180m2 grubości 8 cm.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina, upoważniając go do zawarcia porozumienia z Powiatem Poznańskim w sprawie przyjęcia przez Powiat Poznański pomocy, o której mowa w § 1 i określenia zasad jej udzielenia.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

UZASADNIENIE

Materiał na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej we wsi Drużyna – Nowinki został zakupiony i zmagazynowany z przeznaczeniem na realizację przedmiotowego zadania.