Uchwała nr XLIX/391/05

UCHWAŁA NR XLIX/391/05
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 30 listopada 2005 r.

w sprawie przyjęcia darowizny od Skarbu Państwa - Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu ul. Gajowa 6.

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Wyraża się zgodę na przyjęcie przez Gminę Mosina darowizny od Skarbu Państwa - Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu ul. Gajowa 6, na mocy Porozumienia nr IM-IT/2222/50/2000, zawartego w dniu 22.02.2001 r. pomiędzy Miastem Poznaniem a Generalną Dyrekcją Dróg Publicznych w Warszawie – udziałów w przedsiębiorstwie “Aquanet” S. A. w Poznaniu o wartości 15.869.343,97 zł (słownie: piętnaście milionów osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści trzy złote 97/100), stanowiących równowartość nakładów poniesionych na wybudowanie kanalizacji osłonowej ujęcia wody Sowiniec – Krajkowo w Rogalinku i Sasinowie, o długości 12.397 m, eksploatowanych przez “Aquanet” S. A. w Poznaniu.

 

§ 2.

Upoważnia się Burmistrza Gminy Mosina do zawarcia umowy darowizny ze Skarbem Państwa - Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu, w sprawie, o której mowa w § 1.

 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

UZASADNIENIE

Skarb Państwa - Generalna Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu wyraziła wolę przekazania kanalizacji osłonowej ujęcia wody Sowiniec – Krajkowo w Rogalinku i Sasinowie o łącznej długości 12.397 m. Podjęcie niniejszej uchwały umożliwi przyjęcie kanalizacji osłonowej na majątek Gminy Mosina. Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione.