Uchwała nr XLIX/394/05

UCHWAŁA NR XLIX/394/05
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 30 listopada 2005 r.

w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej.

 

Na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 98 ust. 1 i 2 Statutu Gminy Mosina, stanowiącego załącznik do uchwały nr XV/131/03 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 23 października 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 189, poz. 3523), zmienionego uchwałą nr XX/166/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 21, poz. 617) i uchwałą nr XXXVI/310/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 24, poz. 621), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Zatwierdza się “Plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2006”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady
i Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

UZASADNIENIE

W związku z ustaleniem przez Komisję Rewizyjną swojego planu pracy na rok 2006, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 

 

Załącznik do uchwały nr XLIX/394/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 listopada 2005 r.

  

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA ROK 2006

 

STYCZEŃ

(12.01.2006 r. – godz. 17.30)

  1. Analiza pracy Komisji Rewizyjnej w 2005 r.
  2. Sprawy bieżące.
  3. Kontrola Zakładu Usług Komunalnych w Mosinie w zakresie kosztów dowozu uczniów.

     

 

LUTY

(8.02.2006 r. – godz. 17.30)

Kontrola wydawania “Merkuriusza Mosińskiego” za 2005 r.

 

MARZEC

(8.03.2006 r. – godz. 17.30)

Kontrola wydawania “Merkuriusza Mosińskiego” za 2005 r.

 

KWIECIEŃ

(5.04.2006 r. – godz. 17.30)

 

Analiza wykonania budżetu Gminy Mosina za 2005 rok. Absolutorium.

(12.04.2006 r. – godz. 17.30)

 

Analiza wykonania budżetu Gminy Mosina za 2005 rok. Absolutorium.

 

MAJ

(10.05.2006 r. – godz. 17.30)

 

Kontrola wykonania remontu budynku Urzędu Miejskiego w Mosinie.

 

CZERWIEC

(14.06.2006 r. – godz. 17.30)

 

Kontrola wykonania remontu budynku Urzędu Miejskiego w Mosinie.

 

LIPIEC

(12.07.2006 r. – godz. 17.30)

 

Kontrola wykonania remontu budynku Urzędu Miejskiego w Mosinie.

 

WRZESIEŃ

(13.09.2006 r. – godz. 17.30)

 

Podsumowanie pracy Komisji Rewizyjnej w ciągu kadencji Rady Miejskiej.