Uchwała nr XLIX/395/05

UCHWAŁA NR XLIX/395/05
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 30 listopada 2005 r.

w sprawie zmian w składzie Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej
Rady Miejskiej w Mosinie.

 

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 1 pkt 4) Statutu Gminy Mosina, stanowiącego załącznik do uchwały nr XV/131/03 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 23 października 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 189, poz. 3523), zmienionego uchwałą nr XX/166/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 21, poz. 617) i uchwałą nr XXXVI/310/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 24, poz. 621) Rada Miejska
w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Ze składu Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w Mosinie odwołuje się radnego Leszka Dymalskiego. W związku z tym aktualny skład tej komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie przedstawia się następująco:

  1. Czaińska Barbara
  2. Domagała Dorota
  3. Karliński Antoni
  4. Sakwa-Jakubowska Krystyna
  5. Twardowska Małgorzata
  6. Wojciechowska Magdalena

     

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.