Uchwała nr XLIX/396/05

UCHWAŁA NR XLIX/396/05
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 30 listopada 2005 r.

w sprawie zmian w składzie komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie.

 

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 1 Statutu Gminy Mosina, stanowiącego załącznik do uchwały nr XV/131/03 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 23 października 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 189, poz. 3523), zmienionego uchwałą nr XX/166/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 21, poz. 617) i uchwałą nr XXXVI/310/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 24, poz. 621) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Na członków Komisji Budżetu i Finansów powołuje się radnego Leszka Dymalskiego i radną Magdalenę Wojciechowską.

 

§ 2.

 1. Załącznik do niniejszej uchwały przedstawia aktualny skład komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie.
 2. Traci moc obowiązującą załącznik do uchwały nr XXXVIII/335/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie zmian w składzie komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie.

 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załącznik do uchwały nr XLIX/396/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 listopada 2005 r.

 

I. Komisja Budżetu i Finansów

 1. Klemens Marek
 2. Barć Stanisław
 3. Leszek Dymalski
 4. Falbierski Jerzy
 5. Krause Maria
 6. Niemczewski Zygmunt
 7. Pniewski Przemysław
 8. Rogalka Jacek
 9. Sakwa-Jakubowska Krystyna
 10. Twardowska Małgorzata
 11. Wojciechowska Magdalena
 12. Żak Tomasz

II. Komisja Ochrony Środowiska i Rolnictwa

 1. Twardowska Małgorzata
 2. Niemczewski Zygmunt
 3. Dymalski Leszek
 4. Falbierski Jerzy
 5. Rembowski Krzysztof
 6. Rybicki Ryszard
 7. Pniewski Przemysław

III. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu

 1. Żak Tomasz
 2. Sobecki Marian
 3. Białas Danuta
 4. Czaińska Barbara
 5. Domagała Dorota
 6. Labrzycka-Jankiewicz Halina
 7. Wojciechowska Magdalena

IV. Komisja Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego

 1. Krause Maria
 2. Rembowski Krzysztof
 3. Karliński Antoni
 4. Klemens Marek
 5. Niemczewski Zygmunt
 6. Rybicki Ryszard
 7. Sakwa-Jakubowska Krystyna

V. Komisja Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa

 1. Rybicki Ryszard
 2. Dymalski Leszek
 3. Bąkowski Jacek
 4. Karliński Antoni
 5. Pniewski Przemysław
 6. Sobecki Marian

VI. Komisja Promocji Gminy i Współpracy Samorządowej

 1. Rogalka Jacek
 2. Białas Danuta
 3. Bąkowski Jacek
 4. Falbierski Jerzy
 5. Labrzycka-Jankiewicz Halina