Deklaracja w sprawie Kodeksu Etycznego Radnego Rady Miejskiej w Mosinie

DEKLARACJA
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 30 listopada 2005 r.

w sprawie Kodeksu Etycznego Radnego Rady Miejskiej w Mosinie.

 

Na podstawie § 23 ust. 2 pkt 1) Statutu Gminy Mosina, stanowiącego załącznik do uchwały nr XV/131/03 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 23 października 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 189, poz. 3523), zmienionego uchwałą nr XX/166/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 21, poz. 617) i uchwałą nr XXXVI/310/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 24, poz. 621)

Rada Miejska w Mosinie:

§ 1.

Samozobowiązuje się do postępowania zgodnie z Kodeksem Etycznym Radnego Rady Miejskiej w Mosinie, stanowiącym załącznik do niniejszej deklaracji.

 

§ 2.

Deklaracja niniejsza wraz z Kodeksem Etycznym obowiązuje od dnia jej przyjęcia.

 

 

Załącznik do deklaracji Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 listopada 2005 r.

 

KODEKS ETYCZNY RADNEGO RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

 

Kodeks Etyczny stanowi wzór postępowania, działalności i zachowań Radnego Rady Miejskiej w Mosinie, który pełniąc swe obowiązki będzie przestrzegał obowiązującego prawa, norm współżycia społecznego oraz będzie dbał o dobro całej wspólnoty samorządowej Gminy Mosina.

Radny Rady Miejskiej w Mosinie:

 

§ 1.

 1. Pełni obowiązki radnego zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Statutem Gminy Mosina.
 2. Dba o dobry wizerunek Rady Miejskiej w Mosinie.

 

§ 2.

 1. Wykonuje mandat radnego mając na uwadze dobro całej społeczności lokalnej.
 2. Nie ingeruje i nie wpływa na działalność Urzędu Miejskiego w Mosinie w sposób inny niż przewiduje to ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i Statut Gminy Mosina.
 3. Nie uczestniczy w podejmowaniu decyzji i głosowaniach w sprawach, w których ma bezpośredni interes osobisty.

 

§ 3.

 1. Wykonuje mandat rzetelnie i sumiennie.
 2. Nie ulega naciskom i nie przyjmuje żadnych korzyści materialnych ani osobistych.

   

 

§ 4.

 1. Aktywnie uczestniczy w działalności Rady Miejskiej w Mosinie na sesjach, posiedzeniach komisji, spotkaniach i zebraniach wiejskich.
 2. Udziela mieszkańcom wyczerpujących informacji na temat działalności samorządu, budżetu, inwestycji itp.

 

§ 5.

Ponosi odpowiedzialność za podejmowane przez siebie decyzje przed mieszkańcami gminy.

 

§ 6.

Zobowiązany jest do przestrzegania przepisów niniejszego Kodeksu i kierowania się jego zasadami.

 

§ 7.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Mosinie upowszechnia treści zawarte w niniejszym Kodeksie wśród radnych i społeczności lokalnej.