Uchwała nr LII/407/05 (Rada Miejska w Mosinie uchwałą nr LIV/416/06 z dnia 23.02.2006 r. dokonała zmian w niniejszej uchwale)

UCHWAŁA NR LII/407/05
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 29 grudnia 2005 r.

w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2006.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póżn. zm.) oraz art. 124 ust. 1 do 3 i art. 128 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.)

Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się budżet Gminy Mosina w wysokości:

    1.   Dochody budżetu Gminy Mosina na 2006 rok

43.332.085,00 zł

            - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,

              w tym zadania zlecone 5.808.892,00 zł

            - zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

 

 

      2.   Wydatki budżetu Gminy Mosina na 2006 rok

 

49.332.085,00 zł


            - zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,

 


            a) zadania zlecone 5.808.892,00 zł

      - zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,

 

             b) udzielone dotacje 3.918.568,00 zł

                - zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,

 


             c) wydatki bieżące i majątkowe

                - zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

 
   3.  Deficyt budżetu zostanie pokryty środkami ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym, umniejszonym o spłatę pożyczki z NFOŚiGW – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

 

§ 2.

Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 10.000,00 zł.

 

§ 3.

Ustala się plan przychodów i rozchodów dochodów własnych jednostek budżetowych – zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

 

§ 4.

Ustala się plan wydatków inwestycyjnych z budżetu Gminy na rok 2006 – zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

 

§ 5.

Ustala się dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 280.000,00 zł.

 

§ 6.

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2006 – zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

 

§ 7.

Ustala się plan przychodów i rozchodów zakładów budżetowych – zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

 

§ 8.

Ustala się wieloletni plan inwestycyjny – zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

 

§ 9.

Upoważnia się Burmistrza Gminy Mosina do dokonywania zmian w budżecie Gminy, polegających na przenoszeniu w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w obrębie działu, z wyjątkiem zmian w planie wydatków inwestycyjnych i planie dotacji przedmiotowych i podmiotowych.

 

§ 10.

Upoważnia się Burmistrza Gminy Mosina w wyniku podjętych uchwał przez Radę Miejską, do zaciągania długu i spłat zobowiązań.

 

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

§ 12.

  1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2006.
  2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

     

 Załączniki do uchwały nr LII/407/05.pdf

Załącznik nr 10 do uchwały nr LII/407/05.pdf