Uchwała nr LII/405/05

Uchwała nr LII/405/05 w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na rok 2006”.