Uchwała nr LII/406/05

UCHWAŁA NR LII/406/05
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 29 grudnia 2005 r.

w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2005.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 109 i art. 124 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.)

Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr XXXV/302/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2005, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Mosinie: nr XXXVII/316/05 z dnia 24 lutego 2005 r., nr XXXVIII/327/05 z dnia 31 marca 2005 r., nr XXXIX/337/05 z dnia 15 kwietnia 2005 r., nr XLIV/355/05 z dnia 30 czerwca 2005 r., nr XLVII/366/05 z dnia 29 września 2005 r., zarządzeniami Burmistrza Gminy Mosina: nr 63/05 z dnia 28 października 2005 r. i nr 81/05 z dnia 29 listopada 2005 r. oraz uchwałą Rady Miejskiej w Mosinie nr XLIX/389/05 z dnia 30 listopada 2005 r., wprowadza się następujące zmiany:

 1.

Dochody budżetu Gminy na 2005 rok


 

zmniejsza się o 429 150,00 zł do kwoty

40 189 323,00 zł

 

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,

w tym zadania zlecone 4 766 507,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

 
 2.

Wydatki budżetu Gminy na rok 2005

 
 

zmniejsza się o 429 150,00 zł do kwoty

38 799 974,00 zł

 

w tym:

a) zadania zlecone 4 752 117,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,

 
 

b) udzielone dotacje 4 305 729,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6 do uchwały,

 
 

c) wydatki bieżące i majątkowe

 
 

- zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

 
 3.

Nadwyżka budżetu Gminy zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

 4.

Zmienia się plan wydatków i dotacji inwestycyjnych z budżetu Gminy Mosina na rok 2005 – zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

 5.

Zmienia się wieloletni plan inwestycyjny – zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

 6.

Zmienia się plan przychodów i rozchodów zakładów budżetowych – zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

 7.

Zmienia się plan przychodów i rozchodów dochodów własnych – zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2005.

 

 

UZASADNIENIE

 1. Dochody:
  -
  Dział 600 zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł z tytułu dotacji na drogi powiatowe,
  - Dział 700 zwiększa się o 160.000,00 zł z tytułu ponadplanowych dochodów ze sprzedaży mienia,
  - Dział 852 zmniejsza się o kwotę 619.150,00 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji na świadczenia rodzinne.

Łączne zmniejszenie dochodów wynosi 429.150,00 zł.

 1. Wydatki:
  -
  Dział 600 zwiększa się o kwotę 52.000,00 zł z przeznaczeniem na lokalny transport zbiorowy: 12.000,00 zł oraz bieżące utrzymanie dróg: 10.000,00 zł i 30.000,00 zł dotacja na utrzymanie dróg powiatowych;
  - Dział 700 zwiększa się o kwotę 280.770,00 zł w tym: 510.515,00 zł gospodarka gruntami i nieruchomościami oraz zmniejsza się wydatki o 229.745,00 zł przeznaczone jako poręczenie dla TBS;
  - Dział 750 zwiększa się o kwotę 68.682,00 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki;
  - Dział 754 zwiększa się o 20.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki Straży Miejskiej;
  - Dział 756 zwiększa się o 4.211,00 zł – są to środki przeznaczone na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne;
  - Dział 757 zwiększa się o kwotę 2.400,00 zł z przeznaczeniem na obsługę długu publicznego;
  - Dział 758 zmniejsza się o kwotę 42.421,00 zł jako niewykorzystane środki na zadania pożytku publicznego;
  - Dział 801 zmniejsza się o kwotę 311.090,00 zł, w tym: wydatki inwestycyjne zmniejsza się o 457.350,00 zł oraz dotację na dowozy szkolne o 150.000,00 zł, natomiast wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 295.490,00 zł;
  - Dział 852 zmniejsza się o kwotę 708.150,00 zł, w tym: zmniejszenie wydatków na zasiłki rodzinne o 619.150,00 zł;
  - Dział 854 zwiększa się o kwotę 4.988,00 zł, w tym zmniejszenie dotacji na zadania z zakresu pożytku publicznego o 1.500,00 zł i zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 6.488,00 zł;
  - Dział 900 zwiększa się o kwotę 188.000,00 zł, w tym: zwiększa się wydatki na utrzymanie schroniska o 1.000,00 zł, oświetlenie ulic o 37.000,00 zł, pozostałą działalność o 150.000,00 zł;
  - Dział 921 zwiększa się dotację dla biblioteki o kwotę 20.000,00 zł;
  - Dział 926 zmniejsza się o kwotę 8.540,00 zł w związku ze zmniejszeniem wydatków na zadania pożytku publicznego.

Ponadto dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami i rozdziałami w celu prawidłowej realizacji budżetu.

Łączne zmniejszenie wydatków wynosi 429.150,00 zł.

Załączniki do uchwały nr LII/406/05.pdf

Załącznik nr 10 do uchwały nr LII/406/05.pdf