Uchwała nr LIII/409/06

UCHWAŁA NR LIII/409/06

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 26 stycznia 2006 r.

 

w sprawie wyrażenia opinii.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

1.     Wyraża się pozytywną opinię potwierdzającą celowość realizacji i dofinansowania w 2006 roku budowy drogi dojazdowej do pól z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

2.      Wniosek o dofinansowanie w 2006 roku budowy drogi dojazdowej do pól z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

  

 

 

UZASADNIENIE

 

Gmina Mosina ubiega się o dofinansowanie zadania pod nazwą: „Dofinansowanie budowy drogi z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w roku 2006” z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Jednym z wymaganych załączników do wniosku o dofinansowanie, jest opinia Rady Miejskiej w Mosinie potwierdzająca celowość realizacji i dofinansowania budowy drogi dojazdowej do pól z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.   

Załącznik do uchwały nr LIII/409/06.pdf