Uchwała nr LIII/410/06

UCHWAŁA NR LIII/410/06

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 26 stycznia 2006 r.

 

w sprawie wystąpienia do ministra właściwego do spraw administracji publicznej z wnioskiem o zmianę urzędowych nazw miejscowości oraz rodzaju miejscowości.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. Nr 166, poz.1612, z 2005 r. Nr 17, poz. 141) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Postanawia się wystąpić, za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego, z wnioskiem do ministra właściwego do spraw administracji publicznej w sprawie zmiany nazw miejscowości:

1)    Nowe Dymaczewo na Dymaczewo Nowe,

2)    Stare Dymaczewo na Dymaczewo Stare.

 

 

§ 2.

 

Postanawia się wystąpić, za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego, z wnioskiem do ministra właściwego do spraw administracji publicznej w sprawie zmiany rodzaju miejscowości: Kubalin – przysiółek na Kubalin – osada.

 

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Zapis nazw miejscowości Dymaczewo Nowe oraz Dymaczewo Stare jest historycznie uzasadniony. Jest to jedyna forma zapisu znana lokalnej społeczności oraz stosowana w obiegu publicznym. W praktyce – funkcjonuje od momentu powstania tych miejscowości.

Nazwy: Nowe Dymaczewo oraz Stare Dymaczewo powstały dopiero w 1980 r., kiedy to weszło w życie Zarządzenie Nr 15 Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 10 lipca 1980 r. w sprawie ustalenia wykazu miejscowości w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Zgodnie z uwagami metodycznymi, zawartymi w wyżej wymienionym zarządzeniu, przy sporządzaniu wykazu stosowano zasadę pisowni nazw miejscowości zawierających przymiotnik „Nowy” lub „Stary” w taki sposób, że wszystkie tego typu nazwy zamieszczono w porządku alfabetycznym rozpoczynającym ich zapis od przymiotnika. Forma ta nigdy nie została zaakceptowana ani przez władze lokalne, ani przez miejscową ludność. Potwierdziły to wyniki przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami wyżej wymienionych miejscowości, zgodnie z którymi opowiedzieli się oni za zapisem ich nazw w brzmieniu: Dymaczewo Nowe oraz Dymaczewo Stare.

Miejscowość Kubalin posiada obecnie własną numerację nieruchomości i stanowi odrębną jednostkę osadniczą – osadę. Z tego też względu należy dokonać zmiany rodzaju tej miejscowości. W wyniku przeprowadzonej konsultacji z mieszkańcami wyżej wymienionej miejscowości, opowiedzieli się oni za zmianą jej rodzaju na Kubalin – osada.