Uchwała nr LIII/411/06

UCHWAŁA NR LIII/411/06

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 26 stycznia 2006 r.

 

w sprawie przyjęcia darowizny od Zakładów Chemicznych LUBOŃ sp. z o. o.

z siedzibą w Luboniu, ul. Romana Maya 1.

 

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Wyraża się zgodę na przyjęcie przez Gminę Mosina darowizny od Zakładów Chemicznych LUBOŃ sp. z o. o. z siedzibą w Luboniu, ul. Romana Maya 1, kompaktowego ultrasonografu typ FUKUDA UF-4100 S/N 36144192, o łącznej wartości 42.521,31 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące pięćset dwadzieścia jeden 31/100), z następującym wyposażeniem:

-         głowica konweksowa wieloczęstotliwościowa – przełączalna – 3,0/3,5/4,0 MHz o promieniu krzywizny 60 mm, s/n 36144470 (szt. 1);

-         głowica liniowa wieloczęstotliwościowa – przełączalna – 6,0/7,5/9,0 MHz o długości czoła 38 mm, s/n 36140764 (szt. 1);

-         wideoprinter czarno-biały, s/n 0013238 (szt. 1);

-         wózek do aparatu (szt. 1);

-         pełna dokumentacja techniczna urządzenia wraz z wymaganymi certyfikatami i dokumentami gwarancyjnymi – nr gwarancji 07/009/05.

 

 

§ 2.

 

Upoważnia się Burmistrza Gminy Mosina do zawarcia umowy darowizny z Zakładami Chemicznymi LUBOŃ sp. z o. o. z siedzibą w Luboniu, ul. Romana Maya 1, w sprawie, o której mowa w § 1.

 

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 


UZASADNIENIE

 

Zakłady Chemiczne LUBOŃ sp. z o. o. z siedzibą w Luboniu, ul. Romana Maya 1 wyraziły wolę przekazania ultrasonografu kompaktowego wraz z wyposażeniem dla stworzenia możliwości monitorowania stanu zdrowia mieszkańców Czapur. Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.