Uchwała nr LV/425/06

UCHWAŁA NR LV/425/06
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 9 marca 2006 r.

 

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mosina”.

 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 1 i art. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Przystępuje się do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mosina”, zatwierdzonego uchwałą Nr XLVIII/365/98 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 9 czerwca 1998 r., w części wsi Babki obejmującej działki o nr ewid.: 120, 121, 123/1, 123/2, 124/1, 124/2, 117, 108/4, 107/4, 102, 199 (168L/6), 200 (168L/5), 202 (168L/7), 182 (168L/4), 191 (163L), 189 (160L/2), 172 (160L/3), 188 (160L/1) oraz część działki o nr ewid. 196 (157AL/1).

 

 

§ 2.

 

1.      Zmiana Studium, o którym mowa w § 1, obejmuje obszar przedstawiony na mapie w skali 1 : 10 000, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

2.     Przedmiotem opracowania jest teren dotychczas przeznaczony w części pod łąki – użytki zdegradowane do rekultywacji, w części pod tereny zabudowy siedliskowej (związanej z produkcją rolną), w części pod postulowane obszary zalesień bez prawa zabudowy, w części pod ekosystemy leśne bez prawa zabudowy i w części pod grunty rolne – gleby klasy IV-tej, na którym to obszarze ma zostać ustalony przebieg dwunapięciowej, czterotorowej linii elektronergetycznej 2 x 220 kV i 2 x 400 kV, stanowiącej część linii elektroenergetycznej Plewiska - Kromolice.

3.      W studium należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z art. 10 ust. 1 i 2 powołanej na wstępie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

            Celem podjęcie niniejszej uchwały w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mosina”, zatwierdzonego uchwałą nr XLVIII/365/98 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 9 czerwca 1998 r. na terenie wsi Babki jest wyznaczenie obszaru przebiegu dwunapięciowej, czterotorowej linii elektroenergetycznej 2 x 220 kV i 2 x 400 kV, stanowiącej część linii elektroenergetycznej Plewiska – Kromolice, na terenie wsi Babki. Stąd też, w wyniku podjęcia wyżej wymienionej uchwały możliwe będzie rozpoczęcie prac planistycznych umożliwiających odsunięcie przedmiotowej linii elektroenergetycznej od terenów zurbanizowanych wsi Daszewice i Babki i poprzez to stworzenie jak najkorzystniejszych warunków życia mieszkańcom tychże wsi. Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) ustalenia studium są wiążące przy sporządzaniu planów miejscowych. Przedmiotem opracowania jest teren dotychczas przeznaczony w studium w części pod łąki – użytki zdegradowane do rekultywacji, w części pod tereny zabudowy siedliskowej (związanej z produkcją rolną), w części pod postulowane obszary zalesień bez prawa zabudowy, w części pod ekosystemy leśne bez prawa zabudowy i w części pod grunty rolne – gleby klasy IV-tej. Niniejsza zmiana „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mosina” nawiązuje do przebiegu wyżej wymienionej linii elektroenergetycznej na terenie wsi Wiórek oraz do prac planistycznych dotyczących ustalenia przebiegu tej linii elektroenergetycznej na terenie Gminy Kórnik.