Uchwała nr LV/423/06

UCHWAŁA NR LV/423/06

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 9 marca 2006 r.

 

w sprawie zabezpieczenia w budżecie Gminy Mosina środków finansowych na współfinansowanie w roku 2007 zadania inwestycyjnego, na które Gmina ubiega się o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 30 ust. 1 i art. 60, w związku z art. 52 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 166 i 179 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Rada Miejska w Mosinie zabezpieczy w budżecie Gminy Mosina środki finansowe w roku 2007 na realizację zadania inwestycyjnego: Budowa ul. Powstańców Wlkp., Orzeszkowej, 25 Stycznia i Konopnickiej w Mosinie wraz z odwodnieniem – w kwocie 1.600.000,00 zł, zgodnie z harmonogramem realizacji wyżej wymienionego zadania, jeżeli otrzyma ono dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 


UZASADNIENIE

 

            Członkostwo w Unii Europejskiej umożliwia samorządom gminnym aplikowanie o wsparcie finansowe z funduszy strukturalnych przy realizacji zadań inwestycyjnych. Zgodnie z wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego, gminy zamierzające pozyskiwać fundusze na realizację inwestycji w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, są zobowiązane do zagwarantowania środków finansowych na ich realizację.

Niniejsza uchwała stanowi gwarancję zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Mosina na rok 2007 na realizację zadania inwestycyjnego, na które Gmina ubiega się o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Równocześnie stanowić będzie załącznik do wniosku o przyznanie dotacji.

W przypadku zakwalifikowania powyższej inwestycji do realizacji, będzie ona refinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków Ministerstwa Gospodarki w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych.