Uchwała nr LIV/418/06

UCHWAŁA NR LIV/418/06

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 23 lutego 2006 r.

 

w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy samorządu Gminy Mosina z  Organizacjami Pozarządowymi.

 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

W uchwale nr XLVII/369/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 września 2005 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy samorządu Gminy Mosina z Organizacjami Pozarządowymi, § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Zakres współpracy z organizacjami pozarządowymi:

1.      Przedmiotem współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi jest realizacja zadań publicznych wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie należących do zadań własnych gminy, a szczegółowo ujętych w Rocznym Programie Współpracy. Sfera zadań publicznych obejmuje w szczególności następujące obszary:

1)      pomoc społeczną;

2)      kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i tradycji narodowej;

3)      upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki;

4)      edukację publiczną i wychowanie;

5)      ochronę zdrowia;

6)      porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym;

7)      działalność wspomagającą rozwój społeczności lokalnej, współpracę ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw, w tym promocję Gminy;

8)      ekologię, ochronę zwierząt, ochronę środowiska i przyrody.”

 

 

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

W pierwotnym tekście uchwały został rozszerzony katalog zadań, jakie w roku 2006 mogą być realizowane przez samorząd lokalny we współpracy z organizacjami pozarządowymi. Powyższa zmiana ma na celu umożliwienie realizacji nowego zadania polegającego na opiece nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Mosina oraz umożliwia pozytywne rozpatrzenie złożonej oferty realizacji zadania publicznego przez Zespół  Opiniująco-Doradczy.