Uchwała nr LIV/417/06

UCHWAŁA NR LIV/417/06

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 23 lutego 2006 r.

 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji

„Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

na rok 2005”.

 

 

             Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.  41 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Przyjmuje się sprawozdanie z realizacji „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005”, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

  

 

 

 

UZASADNIENIE

 

            Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Realizacja tych zadań prowadzona jest w postaci „gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” , uchwalanego corocznie przez radę gminy. Stąd też zasadne jest podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005”.

 

Załącznik do uchwały nr LIV/417/06.pdf