Uchwała nr LIV/416/06

UCHWAŁA NR LIV/416/06

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 23 lutego 2006 r.

 

w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2006.

 

 

               Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165 i art. 184 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U.  Nr 249 poz. 2104 )  

 

Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 

W uchwale nr LII/407/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2006, wprowadza się następujące zmiany:

 

 

1. 

Dochody budżetu Gminy na 2006 rok

43.332.085,00 zł

 

 

 

 

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

w tym zadania zlecone 5.808.892,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały

 

2. 

Wydatki  budżetu Gminy na rok 2006

49.332.085,00 zł

 

 

 

 

w tym:

a) zadania  zlecone 5.808.892,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały

 

 

b) udzielone dotacje 4.018.568,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały

 

 

c) wydatki bieżące i majątkowe

 

 

- zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały

 

3. 

Deficyt budżetu Gminy zostanie pokryty środkami ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym, umniejszony o spłatę pożyczki z NFOŚiGW   – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

4.

Zmienia się plan wydatków i dotacji inwestycyjnych z budżetu Gminy Mosina na rok 2006 – zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

5. 

Zmienia się wieloletni plan inwestycyjny – zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

6.

Zmienia się plan przychodów i rozchodów dochodów własnych – zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały

7. 

Zmienia się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2006 – zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały

 

§ 2.

 

 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2006.

 

 


U z a s a d n i e n i e

 

do uchwały z dnia 23 lutego 2006 r.

 

  1. Wydatki

 

- dział 600 zwiększa się o 965.000,00 – w tym: 100.000,00 dotacja dla Starostwa Powiatowego przeznaczona na budowę mostu na kanale Olszynka, tłuczniowanie dróg 400.000,00 i wydatki inwestycyjne 465.000,00 zgodnie załącznikiem nr 6

 

- dział 700 zwiększa się o 30.000,00 z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne – zgodnie z załącznikiem nr 6

 

- dział 750 – zmniejsza się o 11.000,00 w związku z realizacją dotacji na zadania pożytku publicznego

 

- dział 801 – zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 1.130.000,00 – zgodnie z załącznikiem nr 6

 

- dział 853 – zmniejsza się o kwotę 3.500,00 zł w związku z realizacją zadań pożytku publicznego

 

- dział 854 – zwiększa się o kwotę 43.375,00 zł środki na zadania pożytku publicznego

 

- dział 900 – zwiększa się o 142.000,00 – w tym: wydatki inwestycyjne 135.000,00 zgodnie z załącznikiem nr 6 oraz 7.000,00 środki na zadania pożytku publicznego

 

- dział 921 – zmniejsza się o 5.000,00 w wyniku realizacji zadań pożytku publicznego

 

- dział 926 – zmniejsza się o 30.875,00 w związku z realizacja zadań pożytku publicznego

 

Załączniki do uchwały nr LIV/416/06.pdf

Załącznik nr 10 do uchwały nr LIV/416/06.pdf