Uchwała nr LIV/420/06

UCHWAŁA NR LIV/420/06

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 23 lutego 2006 r.

 

w sprawie Statutu Mosińskiego Ośrodka Kultury.

 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

W Statucie Mosińskiego Ośrodka Kultury w Mosinie, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XLIX/413/01 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 listopada 2001 r., wprowadza się następujące zmiany:

 

1) zmienia się nazwę statutu na „Statut Mosińskiego Ośrodka Kultury”

 

2) § 1 otrzymuje brzmienie:

§ 1.

 

Mosiński Ośrodek Kultury, zwany dalej Ośrodkiem, jest samorządową instytucją kultury, utworzoną uchwałą Rady Miejskiej w Mosinie.”

 

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

§ 5.

 

Organizatorem Ośrodka, w rozumieniu przepisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, jest Gmina Mosina.”

 

4) Rozdział III otrzymuje brzmienie:

Rozdział III

Organy zarządzające i doradcze oraz sposób ich powoływania

 

 

§ 8.

 

1.      Dyrektor Ośrodka powołany przez Burmistrza Gminy Mosina, zarządza Ośrodkiem i reprezentuje go na zewnątrz.

2.      Powołanie Dyrektora może nastąpić w drodze konkursu, ogłoszonego przez Burmistrza Gminy Mosina.

3.      Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora Ośrodka jest Burmistrz Gminy Mosina.

4.      Dyrektor zarządza Ośrodkiem przy pomocy zastępcy, który kieruje powierzonymi sprawami oraz zastępuje dyrektora w zakresie udzielonego pełnomocnictwa.

 

 

 

§ 9.

 

1.      Dyrektor Ośrodka jest odpowiedzialny za całokształt działalności placówki, jej właściwą organizację oraz efektywne gospodarowanie mieniem.

2.      Dyrektor Ośrodka podejmuje decyzje zgodnie z przepisami prawa i ponosi za nie odpowiedzialność.

 

 

§ 10.

 

Organizację wewnętrzną Ośrodka określa Regulamin Organizacyjny, nadany przez Dyrektora Ośrodka po zasięgnięciu opinii Burmistrza Gminy Mosina.

 

 

§ 11.

 

1.      Dyrektor Ośrodka wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do pracowników Ośrodka na podstawie Kodeksu Pracy oraz Regulaminu Organizacyjnego.

2.      Dyrektor Ośrodka powołuje i odwołuje zastępcę dyrektora po zasięgnięciu opinii organizatora oraz organizacji związkowych i stowarzyszeń, o ile działają na terenie Ośrodka.

 

 

§ 12.

 

Dyrektor Ośrodka może, za zgodą organizatora, powołać Społeczną Radę Programową jako swój organ doradczy.”

 

5) § 15 otrzymuje brzmienie:

§ 15.

 

Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan działalności Ośrodka, zatwierdzony przez Dyrektora Ośrodka z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.”

 

6) § 16 otrzymuje brzmienie:

§ 16.

 

1.      Działalność Ośrodka finansowana jest z dotacji organizatora, z dochodów własnych,
ze środków otrzymywanych od osób fizycznych i prawnych oraz innych źródeł.

2.      Ośrodek może pozyskiwać dochody z:

1)      działalności kulturalnej:

      - prowadzenia warsztatów, szkoleń, kursów pracowni itp.,

      - koncertów i prezentacji własnych zespołów i grup artystycznych,

      - sprzedaży biletów na własne imprezy kulturalne;

2)      działalności gospodarczej:

      - wynajmu sal i pomieszczeń,

      - organizacji imprez zlecanych przez inne instytucje i zakłady pracy,

      - wypożyczania sprzętu akustycznego, audio-wizualnego, rekwizytów itp.,

      - sprzedaży własnych wydawnictw,

      - dzierżawy własnych pomieszczeń przeznaczonych na działalność gastronomiczną,

      - promocji firm na imprezach organizowanych przez Ośrodek,

      - usług reklamowych,

      - z innych usług związanych z działalnością statutową.”

 

7)  § 17 otrzymuje brzmienie:

§ 17.

 

Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.”

 

8) § 19 otrzymuje brzmienie:

§ 19.

 

Dyrektor Ośrodka składa organizatorowi coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie kultury.”

 

9) po § 19 dodaje się § 20 w brzmieniu:

§ 20.

 

Statut Ośrodka i jego zmiany uchwala Rada Miejska w Mosinie.”

 

10) po § 20 dodaje się § 21 w brzmieniu:

§ 21.

 

Ośrodek używa pieczęci podłużnej o treści:

Mosiński Ośrodek Kultury

ul. Dworcowa 4

62-050 Mosina”

 

11) w § 4, § 13 wyrazy „Zarząd Miejski” zastępuje się wyrazami „Burmistrz Gminy Mosina”.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 


UZASADNIENIE

 

            Zmiany wprowadzone w ustawach: o samorządzie gminnym oraz o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, wymagają, aby uwzględnić je w Statucie Mosińskiego Ośrodka Kultury. Ośrodek ten jest samorządową instytucją kultury. Posiada osobowość prawną na mocy wpisu do rejestru prowadzonego przez Burmistrza Gminy Mosina. Ośrodek działa na podstawie Statutu nadanego mu przez Radę Miejską w Mosinie.