Uchwała nr LIV/419/06

UCHWAŁA NR LIV/419/06

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 23 lutego 2006 r.

 

w sprawie Rocznego Programu Współpracy samorządu Gminy Mosina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2006.

 

 

Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

W uchwale nr XLVIII/375/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 października 2005 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy samorządu Gminy Mosina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2006, wprowadza się następujące zmiany:

1) §  4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„W roku 2006 współpraca będzie dotyczyć w szczególności następujących obszarów:

 

Nazwa obszaru

Planowana kwota na rok 2006

1. Pomoc społeczna

40 000,00

2. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji narodowej

40 000,00

3.  Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki

                              180 000,00

4. Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnej, współpraca ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw, w tym promocja Gminy Mosina

 5 000,00

5.  Ekologia, ochrona zwierząt oraz ochrona środowiska i przyrody

27 000,00

6. Edukacja publiczna i wychowanie

  8 000,00

2) §  4 ust. 3 pkt 5) otrzymuje brzmienie:

„5) ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony środowiska i przyrody:

      - propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju,

      - opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Mosina;”

 

 

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

W pierwotnym tekście uchwały został rozszerzony katalog zadań, jakie w roku 2006 mogą być realizowane przez samorząd lokalny we współpracy z organizacjami pozarządowymi. Powyższa zmiana ma na celu umożliwienie realizacji nowego zadania polegającego na opiece nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Mosina oraz umożliwia pozytywne rozpatrzenie złożonej oferty realizacji zadania publicznego przez Zespół  Opiniująco-Doradczy.