Uchwała nr LIV/415/06

 UCHWAŁA NR LIV/415/06

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 23 lutego 2006 r.

 

w sprawie pomocy dla Powiatu Poznańskiego.

 

 

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 167 ust. 2 pkt 5, art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca  2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Udziela się Powiatowi Poznańskiemu pomocy finansowej do wysokości 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych), zarezerwowanych w budżecie Gminy Mosina na rok 2006, z przeznaczeniem na remont mostu przez kanał Olszynka w m. Drużyna w km 1.395 drogi powiatowej nr 2469P Drużyna - Dymaczewo Stare.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina, który zawrze umowę z Powiatem Poznańskim określającą przeznaczenie i zasady rozliczenia środków, o których mowa w § 1.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

  UZASADNIENIE

 

                Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2469P Drużyna – Dymaczewo Stare ma na celu wymianę ustroju nośnego, który nie spełnia wymogów nośności wraz z polepszeniem parametrów jezdnych i bezpieczeństwa ruchu. Koszt realizacji całego zadania został określony przez Powiat Poznański na kwotę ok. 650.000,00 zł.