Uchwała nr LVI/431/06

UCHWAŁA NR LVI/431/06

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 30 marca 2006 r.

 

w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku.

 

 

            Na podstawie art. 67 ust. 3, w związku z art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Przyjmuje się zmiany w Statucie Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” w brzmieniu, jak w załączniku do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

  

 

UZASADNIENIE

 

Dokonuje się zmian w Statucie Związku, określonych w załączniku do niniejszej uchwały, a których konieczność określiła dotychczasowa działalność Związku. Zakres zmian wynika z propozycji zgłaszanych w trakcie obrad Zgromadzenia na dotychczasowych posiedzeniach oraz propozycji gmin – uczestników Związku. Na podstawie art. 67 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym, zmiana Statutu Związku następuje w trybie przewidzianym dla jego ustanowienia. Wobec powyższego dla ważności zmian w Statucie Związku, koniecznym jest podjęcie przez rady gmin uczestników Związku uchwał o zmianie Statutu.

                                                                                                         

 

Załącznik do uchwały nr LVI/431/06 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 marca 2006 r.

 

 

 

Zmiany w Statucie Związku Międzygminnego

„Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT”

 

 

  1. § 10. otrzymuje następujące brzmienie:

 

§ 10.

 

1.      W skład Zgromadzenia wchodzą Wójtowie i Burmistrzowie gmin będących Uczestnikami Związku.

2.      W skład Zgromadzenia mogą wchodzić Zastępcy Wójta lub Zastępcy Burmistrza, desygnowani do reprezentowania gminy w Zgromadzeniu w trybie art. 70 ust. 2 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz.1591 ze zm.).

3.      Kadencja organów Związku upływa wraz z upływem kadencji Wójta, Burmistrza. Przedstawiciele Uczestników pełnią swoje funkcje w organach Związku do czasu wyboru na ich miejsce innych osób i do czasu wyboru nowego Zarządu.

4.      Wystąpienie oraz wykluczenie uczestnika ze Związku skutkuje równocześnie pozbawieniem jego przedstawicieli członkostwa w organach Związku.”

 

  1. § 12. otrzymuje następujące brzmienie:

 

§ 12.

 

Do kompetencji Zgromadzenia należy:

1)      ustalenie programów realizacji zadań Związku,

2)      uchwalenie rocznego planu finansowego Związku, rozpatrywanie sprawozdań z wykonania planu finansowego za rok poprzedni i podejmowanie uchwał w przedmiocie udzielania lub nieudzielania zarządowi absolutorium z tego tytułu,

3)      zaciąganie długoterminowych pożyczek i kredytów,

4)      ustalenie maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych, zaciąganych przez Zarząd Związku w roku budżetowym,

5)      przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Związku,

6)      decydowanie w sprawach tworzenia, przekształcenia i likwidacji jednostek organizacyjnych Związku oraz tworzenia spółek prawa handlowego, wnoszenia i wycofywania z nich udziałów, a także zbywania akcji,

7)      nadawanie statutów i regulaminów organizacyjnych jednostkom organizacyjnym Związku,

8)      uchwalanie regulaminu pracy Zarządu i regulaminu Biura Związku,

9)      realizowanie w ramach Związku kompetencji rady gminy w odniesieniu do zadań zleconych Związkowi,

10)  podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia i wykluczenia ze Związku,

11)  wybieranie i odwoływanie Zarządu Związku,

12)  ustalanie wynagrodzeń lub diet z tytułu pracy w Zarządzie Związku członków Zarządu Związku,

13)  uchwalanie projektu zmian w Statucie Związku,

14)  podejmowanie uchwał w sprawie likwidacji Związku oraz podziału jego mienia na skutek likwidacji,

15)  ustanowienie w innych sprawach wniesionych pod obrady przez Zarząd Związku,

16)  ustalenie zakresu i trybu podejmowania przez Zarząd decyzji w sprawach majątkowych Związku,

17)  ustalanie zasad wpłaty i wysokości składek członkowskich,

18)   ustalanie zasad wpłaty, wysokości oraz terminów wnoszenia środków ponoszonych na inne koszty działalności Związku, w tym składki inwestycyjnej,

19)  kontrolowanie działalności Zarządu oraz jednostek organizacyjnych i podmiotów wymienionych w § 7 ust. 1,

20)  wybieranie i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej oraz ustalanie regulaminu jej działania,

21)  ustalanie zasad reprezentacji Związku w Spółkach prawa handlowego utworzonych przez Związek, lub do których Związek przystąpi.”

 

  1. Skreśla się § 14. ust. 2.

 

  1. § 15. otrzymuje następujące brzmienie:

 

§ 15.

 

1.      Zgromadzenie odbywa posiedzenia nie rzadziej niż raz na kwartał.

2.      Zgromadzenie zwołuje się najpóźniej na 7 dni przed terminem obrad drogą elektroniczną z potwierdzeniem odbioru lub faxem.

3.      W zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia Zgromadzenia należy podać dzień, godzinę i miejsce Zgromadzenia oraz porządek obrad, wraz z projektami uchwał i protokołem z poprzedniego Zgromadzenia.

4.      Posiedzenia Zgromadzenia są protokołowane, protokół powinien być odczytany i przyjęty na następnym posiedzeniu.”

           

  1. § 16. otrzymuje następujące brzmienie:

 

§ 16.

 

1.      Zgromadzenie kontroluje działalność Zarządu oraz jednostek i podmiotów, o których mowa w §7.

2.      Zgromadzenie  wybiera i odwołuje członków Komisji Rewizyjnej w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy statutowego składu Zgromadzenia.”

 

 

  1. § 18. otrzymuje następujące brzmienie:

 

§ 18.

 

1.      Zarząd składa się z 5 członków. W skład Zarządu wchodzą Przewodniczący, Zastępca i 3 członków.

2.      Członków Zarządu wybiera i odwołuje Zgromadzenie ze swego grona w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy statutowego składu Zgromadzenia. Dopuszczalny jest wybór członka Zarządu spoza członków Zgromadzenia w liczbie 1.

3.      Zarząd wykonuje zadania przy pomocy Biura Związku.

4.      Organizację i funkcjonowanie Biura Związku określa regulamin organizacyjny biura.

5.      Czynności ze stosunku pracy wobec pracowników Biura Związku wykonuje w imieniu Związku Przewodniczący Zarządu.

6.      Biurem Związku kieruje Dyrektor Biura Związku.”

 

  1. § 28. otrzymuje następujące brzmienie:

 

§ 28.

 

1.      Każdemu z uczestników Związku zapewnia się obsługę potrzeb jego mieszkańców na równych zasadach, z uwzględnieniem udziału uczestników Związku w kosztach wspólnej działalności Związku, według zasad określonych w Statucie.

2.      Uczestnicy Związku ponoszą koszty działalności Związku, w formie składki  członkowskiej proporcjonalnie do liczby mieszkańców, ustalonej na dzień 30 czerwca roku poprzedzającego dany rok budżetowy, w następujących terminach:

- do dnia 15 stycznia danego roku – w wysokości ¼ składki

- do dnia 31 marca danego roku – pozostała część, tj. ¾ składki.

3.      Zasada określona w ust. 2 ma zastosowanie do udziału uczestnika Związku w zyskach Związku.

4.      Jeżeli własne dochody Związku oraz świadczenie uczestników Związku (składki członkowskie) nie wystarczą na pokrycie strat, straty rozkłada się na uczestników Związku odpowiednio według zasady określonej w ust. 2.

5.      Wysokość środków ponoszonych przez uczestników Związku na pozostałe, poza określonymi w ust. 2, koszty działalności Związku (w tym składki inwestycyjnej) oraz terminy ich wnoszenia z uwzględnieniem zasady określonej w ust. 2 – ustala Zgromadzenie Związku, w przypadku zaistnienia takiej konieczności.”