Uchwała nr LVI/430/06

UCHWAŁA NR LVI/430/06

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 30 marca 2006 r.

 

w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku.

 

 

            Na podstawie art. 67 ust. 3, w związku z art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Przyjmuje się zmiany w Statucie Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” w brzmieniu, jak w załączniku do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2.

 

Traci moc uchwała nr XLVII/368/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 września 2005 r. w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT”.

 

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

  

UZASADNIENIE

 

Rady gmin: Granowo, Kamieniec i Rakoniewice podjęły uchwały o przystąpieniu do Związku oraz o przyjęciu jego Statutu. Zgromadzenie Związku na posiedzeniu w dniu 14 lipca 2005 r. podjęło uchwałę o przyjęciu do Związku nowych uczestników. W wyniku powyższego zaistniała konieczność zmiany zapisów § 3 Statutu Związku. Na podstawie art. 67 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym, zmiana Statutu Związku następuje w trybie przewidzianym dla jego ustanowienia. Wobec powyższego dla ważności zmian w Statucie Związku, koniecznym jest podjęcie przez rady gmin uczestników Związku uchwał o zmianie Statutu.

                                                                                                         

 

Załącznik do uchwały nr LVI/430/06 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 marca 2006 r.

 

 

 

Zmiany w Statucie Związku Międzygminnego

„Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT”.

 

 

§ 3. otrzymuje następujące brzmienie:

 

§ 3.

 

Uczestnikami Związku, zwanymi w dalszej treści niniejszego Statutu „Uczestnikami”, są Gminy:

            - Brodnica,

            - Czempiń,

            - Dolsk,

            - Granowo,

            - Grodzisk Wielkopolski,

            - Kamieniec,

            - Kościan,

            - Miasto Kościan,

            - Miasto Luboń,

            - Mosina,

            - Miasto Puszczykowo,

            - Rakoniewice,

            - Stęszew,

            - Śrem.”