Uchwała nr LXI/455/06

UCHWAŁA NR LXI/455/06

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 29 czerwca 2006 r.

 

w sprawie powierzenia wykonania zadania w zakresie

opieki nad dziećmi w żłobkach. 

 

 

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 34,  poz. 198 z późn. zm.) i art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

W uchwale nr LIX/446/06 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie powierzenia wykonania zadania w zakresie opieki nad dziećmi w żłobkach, § 4. otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

  

 

UZASADNIENIE

 

            W związku z zakwestionowaniem przez Wydział Prawny i Nadzoru Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego zapisu § 4. uchwały nr LIX/446/06 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie powierzenia wykonania zadania w zakresie opieki nad dziećmi w żłobkach, który dotyczył obowiązku publikacji jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.