Uchwała nr LXI/453/06

UCHWAŁA NR LXI/453/06

 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 29 czerwca 2006 r.

 

w sprawie określenia zakresu oraz formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mosina za I półrocze.

 

 

Na podstawie art. 198 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze, o której mowa w art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) ma formę pisemną, o charakterze sprawozdawczym i składa się z części tabelarycznej oraz opisowej.

 

 

§ 2.

 

 Do zakresu informacji, o której mowa w § 1, należą:

1)      wskazanie wykonania dochodów i wydatków w I półroczu roku budżetowego, w stosunku do ogółu planowanych w liczbach oraz w procentach;

2)      wykonanie dochodów w I półroczu, w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej – w formie tabelarycznej – w liczbach oraz procentach;

3)      opis przyczyn niewykonania dochodów w poszczególnych pozycjach, to jest zrealizowania mniej niż 50 procent dochodów planowanych w roku budżetowym;

4)      wykonanie wydatków w I półroczu, w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej – w formie tabelarycznej – w liczbach oraz procentach;

5)      opis przyczyn niewykonania lub wyższego niż założone wykonania wydatków budżetowych w poszczególnych pozycjach, to jest zrealizowania mniej niż 50 procent albo więcej niż 50 procent wydatków planowanych w roku budżetowym;

6)      wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu – w formie tabelarycznej – w liczbach oraz procentach wraz z informacją o rozstrzygniętych przetargach;

7)      informacja o zaległościach podatkowych w I półroczu, w poszczególnych podatkach oraz opłatach – w liczbach;

8)      informacja o skutkach udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń w podatkach oraz obniżenia przez Radę Miejską stawek podatków i opłat lokalnych za I półrocze, w poszczególnych podatkach i opłatach – w liczbach;

9)      wykonanie za I półrocze planów finansowych zakładów budżetowych, gminnego funduszu ochrony środowiska i dochodów własnych jednostek budżetowych – w liczbach oraz procentach;

10)    wykonanie za I półrocze planów finansowych szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli – w przeliczeniu na 1-go ucznia;

11)    informacja o kwocie deficytu lub nadwyżki budżetowej oraz wysokość zadłużenia Gminy Mosina na dzień 30 czerwca;

12)    informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze wraz ze stanem należności i zobowiązań na dzień 30 czerwca – w liczbach.

 

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 4.

 

Traci moc uchwała Nr XV/123/99 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 15 lipca 1999 r. w sprawie określenia zakresu oraz formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze.

 

 

§ 5.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

            Z uwagi na wejście w życie ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, uzasadnione jest podjęcie uchwały określającej zakres oraz formę informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mosina za I półrocze.