Uchwała nr LXIV/470/06

UCHWAŁA NR LXIV/470/06

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 29 sierpnia 2006 r.

 

w sprawie podziału Gminy Mosina na obwody głosowania.

 

 

Na podstawie art. 30 oraz 31 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie dokonuje na wniosek Burmistrza Gminy Mosina zmian w podziale Gminy Mosina na stałe obwody głosowania i uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

W uchwale Nr LX/487/02 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie podziału Gminy Mosina na obwody głosowania, wprowadza się następujące zmiany:

 

1) w § 1:

W związku ze zmianą granic okręgów wyborczych na terenie miasta Mosina, likwiduje się jeden obwód głosowania oraz ustala się nowe granice obwodów.

1/ w Obwodzie 1 – głosują mieszkańcy Osiedla Nr 2,

2/ w Obwodach 2 i 3 – głosują mieszkańcy Osiedla Nr 3,

3/ w Obwodzie 4 – mieszkańcy Osiedli Nr 6 i 7,

4/ w Obwodzie 5 – mieszkańcy Osiedla Nr 1,

5/ w Obwodzie 6 i 7 – mieszkańcy Osiedla 4,

6/ w Obwodzie 8 – mieszkańcy Osiedla 5.

 

Na terenie wiejskim ilość i granice obwodów głosowania nie ulegają zmianie. Zmienia się tylko numeracja poszczególnych obwodów.

I tak:

1/ Obwód 10 zmienia numer na 9,

2/ Obwód 11 zmienia numer na 10,

3/ Obwód 12 zmienia numer na11,

4/ Obwód 13 zmienia numer na 12,

5/ Obwód 14 zmienia numer na13,

6/ Obwód 15 zmienia numer na 14,

7/ Obwód 16 zmienia numer na 15,

8/ Obwód 17 zmienia numer na 16,

9/ Obwód 18 zmienia numer na 17,

10/ Obwód 19 zmienia numer na 18,

11/ Obwód 20 zmienia numer na 19.

 

2) uchyla się § 2.

                                                                           

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie jej treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie.

  

                                                                       

           

             

 

 

                                          

UZASADNIENIE

 

Zgodnie z art. 30 Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, głosowanie w wyborach do rad przeprowadza się w stałych i odrębnych obwodach głosowania utworzonych na obszarze gminy. Podziału gminy na stałe obwody głosowania dokonuje rada gminy na wniosek burmistrza. Burmistrz przekłada radzie gminy wnioski w sprawie zmian w podziale na stałe obwody głosowania, jeżeli konieczność taka wynika ze zmiany granic gminy, zmiany liczby mieszkańców w gminie lub w obwodzie głosowania, zmiany liczby radnych w radzie gminy lub zmian w podziale na okręgi wyborcze.

Wniosek uważa się za zasadny w związku ze zmianami na terenie Gminy Mosina granic okręgów wyborczych.

 

Numery i granice obwodowych komisji wyborczych po przyjęciu uchwały

 

Nr okręgu

wyborczego

Nr obwodu

głosowania

Granice obwodu głosowania

I

 

1

Mosina, ulice: Chodkiewicza, Chopina, Czajkowskiego, Czarnokurz, Kopernika, Leśna, Mariana Obsta, Mocka, Modrzewiowa, Mokra, Moniuszki, Nizinna, Nowowiejskiego, Paderewskiego, Platanowa, Poniatowskiego, Rzeczypospolitej Mosińskiej, Studzienna, Szosa Poznańska /od Poniatowskiego do granic miasta/, Szyszkowa, Świerkowa, Wieniawskiego, Wodna, Wysoka, Zieleniec oraz osada Jeziory.

2

Mosina, ulice: Akacjowa, Cisowa, Dębowa, Długa, Grabowa, Jaworowa, Jesionowa, Jodłowa, Kasprowicza, Kasztanowa, Kolejowa /od Śremskiej do Leszczyńskiej/, Leszczyńska, Ogrodowa, Torowa.

3

Mosina, ulice: Bolesława Chrobrego, Bolesława Krzywoustego, Bolesława Śmiałego, Bukowa, Jarzynowa, Juliana Ursyna Niemcewicza, Kalinowa, Kanałowa, Krasickiego, Łazienna, Mieszka I, Olchowa, Skryta, Strzałowa, Strzelecka, Wierzbowa.

4

Mosina, ulice: 25 Stycznia, Budzyńska, Fiedlera, Jeziorna, Kilińskiego /od Mickiewicza do Szosy Poznańskiej/, Kołłątaja, Konopnickiej, Krańcowa, Krotowskiego /od Mostowej do Budzyńskiej/, Krótka, Mickiewicza, Orzeszkowej, Powstańców Wielkopolskich, Pożegowska, Prusa, Reja, Reymonta, Sienkiewicza, Szosa Poznańska /od Poniatowskiego do Ronda Budzyń/,  Skrzynecka, Spacerowa, Wiejska.

 

II

5

Mosina, ulice: Dworcowa, Farbiarska, Garbarska, Kilińskiego /od Słowackiego do Szosy Poznańskiej/, Kolejowa /od Sowinieckiej do Śremskiej/, Kościelna, Kościuszki, Krotowskiego /od Mostowej do Placu 20 Października/, Mostowa, Niezłomnych, Nowa, Plac 20 Października, Poznańska, Rzeczna, Słowackiego, Sowiniecka /od Farbiarskiej do torów kolejowych/, Spokojna, Szkolna, Śremska /od Wawrzyniaka do torów kolejowych/, Tylna, Wawrzyniaka, Wąska.

6

Mosina, ulice: Agrestowa, Brzoskwiniowa, Brzozowa, Czarnieckiego, Czereśniowa, Gruszkowa, Jabłkowa, Jagodowa, Łąkowa, Morelowa, Obrzańska, Piaskowa,  Porzeczkowa, Poziomkowa, Skrajna, Sowińskiego, Śliwkowa, Targowa, Topolowa, Wiatrowa, Wiśniowa.

7

 

Mosina, ulice: Cypriana Kamila Norwida, Dembowskiego, Gałczyńskiego, Jana Brzechwy, Janiny Porazińskiej, Juliana Tuwima, Leopolda Staffa, Leśmiana, Marcinkowskiego, Marii Dąbrowskiej, Sowiniecka /od torów kolejowych do granic miasta/, Wiosny Ludów, Zofii Nałkowskiej, Żeromskiego.

8

Mosina, ulice: Czwartaków, Jasna, Klonowa, Krosińska, Kwiatowa, Podgórna, Ptasia, Słoneczna, Sosnowa, Szpakowa, Śremska /od torów kolejowych do granic miasta/, Wrzosowa, Wybickiego.

III

 

9

Daszewice

10

Babki, Czapury, Głuszyna Leśna, Kubalin, Wiórek

11

Rogalinek, Sasinowo

12

Rogalin

13

Świątniki, Mieczewo, Radzewice

IV

14

Krosinko, Ludwikowo

15

Baranowo, Baranówko, Bogulin, Krajkowo, Sowinki, Sowiniec, Żabinko

16

Bolesławiec, Borkowice, Drużyna, Nowinki

17

Dymaczewo Nowe, Dymaczewo Stare

18

Konstantynowo, Pecna

19

Krosno