Uchwała nr LXIV/471/06

UCHWAŁA NR LXIV/471/06

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 29 sierpnia 2006 r.

 

w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Mosinie.  

 

Na podstawie art. 238 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala:  

 

 

STATUT OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W MOSINIE

 

Rozdział I

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1.

 

1.      Jednostka budżetowa nosi nazwę: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie.

2.      Siedzibą Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie jest miejscowość Mosina.

3.      Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie, zwany dalej OSiR, działa  na podstawie:

1)     ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

2)     ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889 z późn. zm.),

3)     ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.),

4)      niniejszego statutu.

 

 

§ 2.

 

OSiR jest jednostką organizacyjną Gminy Mosina nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzoną w formie jednostki budżetowej.

 

 

§ 3.

 

Nadzór nad działalnością OSiR-u sprawuje Burmistrz Gminy Mosina.

 

 

§ 4.

 

Terenem działania OSiR-u jest Gmina Mosina.

 


 

Rozdział II

 

Cel i zakres działalności Ośrodka

 

§ 5.

 

Celem funkcjonowania OSiR-u jest realizacja zadań Gminy z zakresu kultury fizycznej, turystyki i rekreacji oraz prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej w tym zakresie potrzeby mieszkańców Gminy Mosina.

 

 

§ 6.

 

Przedmiotem działalności OSiR-u, w tym działalności podstawowej, jest:

1)      inicjowanie, organizowanie i upowszechnianie kultury fizycznej;

2)      organizowanie zajęć, zawodów, imprez sportowo-rekreacyjnych i turystycznych;

3)     zadaniami priorytetowymi dla ośrodka są: upowszechnianie sportu szkolnego na poziomie szkół podstawowych i gimnazjów, współdziałanie ze stowarzyszeniami kultury fizycznej, klubami sportowymi, Referatem Oświaty Urzędu Miejskiego w Mosinie oraz innymi jednostkami działającymi na terenie Gminy Mosina;

4)     udzielanie pomocy podmiotom określonym w pkt 3 w realizacji ich zadań w zakresie sportu, rekreacji, rehabilitacji ruchowej i wychowania fizycznego;

5)     tworzenie warunków uczestnictwa w życiu sportowo-rekreacyjnym osobom niepełnosprawnym;

6)     zarządzanie oraz efektywne gospodarowanie powierzonymi obiektami, urządzeniami sportowymi i terenami rekreacyjno-sportowymi określonymi przez Burmistrza Gminy Mosina;

7)     podejmowanie działań zmierzających do rozbudowy bazy sportowej Gminy Mosina;

8)      prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej, a w szczególności:

a)     nieodpłatne udostępnianie obiektów OSiR na potrzeby placówek oświatowych, stowarzyszeń kultury fizycznej, klubów sportowych działających na terenie Gminy Mosina na zasadach szczegółowych określonych w regulaminach organizacyjnych poszczególnych obiektów;

b)     odpłatne udostępnianie obiektów OSiR na potrzeby placówek oświatowych, stowarzyszeń kultury fizycznej, klubów sportowych i innych jednostek mających siedzibę poza terenem Gminy Mosina;

c)     odpłatne udostępnianie obiektów OSiR na potrzeby zakładów pracy, zorganizowanych grup rekreacyjnych i osób indywidualnych, przy czym pierwszeństwo mają grupy  z terenu Gminy Mosina;

d)     odpłatne organizowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych z zapewnieniem specjalistycznej opieki instruktorów i trenerów sportu, zgodnie z potrzebami zainteresowanych uczestników;

9) wykonywanie innych zadań o charakterze sportowo-rekreacyjnym zleconych przez Burmistrza Gminy Mosina.

 


 

Rozdział III

 

Organizacja i zarządzanie

 

§ 7.

 

1.     OSiR-em kieruje Kierownik na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Gminy Mosina.

2.      Kierownika zatrudnia i zwalnia Burmistrz Gminy Mosina.

3.      Zwierzchnikiem służbowym Kierownika OSiR-u jest Burmistrz Gminy Mosina.

4.     Kierownik OSiR-u jest odpowiedzialny za całokształt działalności jednostki, jej właściwą organizację oraz efektywne gospodarowanie mieniem.

 

 

§ 8.

 

Kierownik OSiR-u dokonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników OSiR-u na podstawie Kodeksu Pracy oraz wewnętrznego regulaminu organizacyjnego.

 

 

§ 9.

 

Szczegółową organizację OSiR-u określa Regulamin Organizacyjny, zatwierdzony przez Burmistrza Gminy Mosina na wniosek Kierownika OSiR-u.

 

 

§ 10.

 

Działalność OSiR-u prowadzona jest w oparciu o samodzielnie opracowany roczny program i kwartalne plany pracy.

 

 

Rozdział IV

 

Majątek i gospodarka finansowa

 

§ 11.

 

Majątek przydzielony OSiR-owi do administrowania i korzystania stanowi:

1.      Hala sportowa w Mosinie przy ul. Szkolnej 1,

2.      Stadion sportowy w Mosinie przy ul. Konopnickiej 29,

3.      Przystań żeglarska w Dymaczewie Nowym.

 

 

§ 12.

 

OSiR prowadzi gospodarkę finansową i rozlicza się na zasadach przewidzianych dla jednostek budżetowych.

 

 

§ 13.

 

Podstawą gospodarki finansowej OSiR-u jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez Burmistrza Gminy Mosina.

 

 

§ 14.

 

Przychody OSiR-u mogą stanowić:

1)      przydzielona mu część budżetu Gminy;

2)      wpływy od osób fizycznych i prawnych w formie darowizn i zapisów;

3)     wpływy z opłat za korzystanie z usług OSiR-u, w tym sprzedaży biletów i kart wstępu.

 

 

Rozdział V

 

Postanowienia końcowe

 

§ 15.

 

OSiR prowadzi dokumentację finansową, organizacyjną i archiwalną zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 

§ 16.

 

Statut OSiR-u i jego zmiany uchwala Rada Miejska w Mosinie.

 

 

§ 17.

 

Likwidacja OSiR-u następuje na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Mosinie.

 

 

§ 18.

 

OSiR używa pieczęci o treści:

        Ośrodek Sportu i Rekreacji

                    w Mosinie

      ul. Szkolna 1, 62-050 Mosina

           tel./fax (o61) 8132-903

NIP: 777-27-43-911 regon 634530431

 

 

§ 19.

 

Uchyla się uchwałę nr LXIII/465/06 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Mosinie.

 

 

§ 20.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni po ogłoszeniu.

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Konieczność nadania Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Mosinie nowego statutu wynika z potrzeby dostosowania go do ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)., a zmiana sposobu publikacji – z rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17 sierpnia 2006 r.