Uchwała nr III/6/06 w sprawie obsadzenia mandatu radnego.

UCHWAŁA NR III/6/06

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 14 grudnia 2006 r.

 

w sprawie obsadzenia mandatu radnego.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

W związku z § 1 uchwały nr II/5/06 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Zofii Springer, stwierdza się, iż Wiesława Mania wstępuje na miejsce radnej Rady Miejskiej w Mosinie z listy wyborczej nr 21, zarejestrowanej przez KW „Nowoczesna Rzeczpospolita Mosińska” w okręgu wyborczym nr I.

 

 

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.