Uchwała nr III/9/06 w sprawie ustalenia stawki podatku od posiadania psów na rok 2007.

UCHWAŁA NR III/9/06

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 14 grudnia 2006 r.

 

w sprawie ustalenia stawki podatku od posiadania psów na rok 2007.

 

 

                 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Ustala się na rok 2007 stawkę podatku od posiadania psów w wysokości 7,00 zł rocznie od jednego psa.

 

 

§ 2.

 

Podatek jest płatny bez wezwania w drodze inkasa, w terminie do dnia 15 marca 2007 r.

 

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do poboru podatku w roku 2007.

 

 

 

 

 UZASADNIENIE

 

            Górne granice stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych ogłoszone zostały w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 26 października 2006 r.  

Podatek od jednego psa w wysokości 7,00 zł, to konsekwencja polityki podatkowej, która zakłada wzrost podatków i opłat lokalnych na rok 2007 w stosunku do stawek obowiązujących w roku 2006.