Uchwała nr III/10/06 w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na rok 2007.

UCHWAŁA NR III/10/06 

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

 z dnia 14 grudnia 2006 r.

 

w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na rok 2007.

 

           

              Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art.19 pkt 1 lit. a,  w zw. z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Opłatę targową pobiera się dziennie od osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach. 

 

 

§ 2.

 

Wysokość dziennej stawki opłaty targowej ustala się:

1)      od sprzedaży ze stanowiska na straganie krytym

15,00 zł

2)      od sprzedaży z własnego straganu przewoźnego

12,00 zł

3)      od sprzedaży z ręki i wózka ręcznego, pojemnika lub koszyka

2,00 zł

4)      od sprzedaży z samochodu osobowego lub wozu konnego

15,00 zł

5)      od sprzedaży z samochodu dostawczego lub ciągnika 

         rolniczego z przyczepą

 

21,00 zł

6)      od sprzedaży z samochodu ciężarowego

45,00 zł

 

 

§ 3.

 

1.      Poboru opłaty targowej  dokonuje się codziennie w drodze inkasa. Obowiązki inkasenta pełni Zakład Usług Komunalnych w Mosinie.

2.      Pokwitowanie opłaconej należności winno być na drukach z podaniem daty oraz kwoty opłaty.

 

 

§ 4.

 

Pobraną opłatę targową Zakład Usług Komunalnych w Mosinie wpłaca w terminie 4 dni w całości na konto Urzędu Miejskiego w Mosinie.

 

 

§ 5.

 

Wynagrodzenie za inkaso dla Zakładu Usług Komunalnych w Mosinie wynosi 5% pobranych kwot opłaty targowej.

 

 

§ 6.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

 

§ 7.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do poboru opłaty w roku 2007.

 

 

 

 

 

 UZASADNIENIE

 

              Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych nakłada na rady gmin obowiązek określenia wysokości opłaty targowej z tytułu prowadzonego handlu na targowisku. Górna granica opłaty targowej określona została w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 25 października 2006 r. i wynosi 618,33 zł dziennie.

Analizując temat stawek opłaty targowej oraz uwzględniając warunki lokalne, proponuje się zachować dotychczasowy podział, a wysokość opłat za poszczególne czynności podwyższyć o 10% w stosunku do stawek obowiązujących na terenie Gminy Mosina w roku 2006, z zaokrągleniem kwot do 1 zł.