Uchwała nr III/12/06 w sprawie stawki dotacji przedmiotowej na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej w roku 2007.

UCHWAŁA NR III/12/06

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 14 grudnia 2006 r.

 

  w sprawie stawki dotacji przedmiotowej na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej w roku 2007.

 

 

              Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 174 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Ustala się stawkę dotacji na rok 2007 dla Zakładu Usług Komunalnych w Mosinie na prowadzenie transportu w zakresie dowozów szkolnych w wysokości 3,83 zł za 1 km.               

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

  

UZASADNIENIE

 

        Do organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego należy ustalenie jednostkowych dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych.  

Analiza kosztów za 1 km skalkulowana została na kwotę 3,83 zł, co stanowi podstawę podjęcia przedmiotowej uchwały.