Uchwała nr III/15/06 w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006 (Kolegium RIO w Poznaniu uchwałą Nr 1/19/2007 z dnia

UCHWAŁA NR III/15/06

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 14 grudnia 2006 r.

 

w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006.

 

 

               Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 191 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Ustala się wykaz wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy na rok 2006, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006:

1)      Wydatki przeznaczone na wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz wody lodowej w sali widowiskowo-konferencyjnej w budynku Mosińskiego Ośrodka Kultury:

-      Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby, § 6220 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 132.430,62 zł.

 

 

§ 2.

 

Ustala się nieprzekraczalny termin wydatkowania kwoty wymienionej w § 1 na dzień 31 grudnia 2007 roku.

 

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 


UZASADNIENIE

 

               Zgodnie z przepisem art. 191 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) podjęcie uchwały o wydatkach, których planowane niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego, należy do wyłącznej właściwości rady gminy.

Na realizację zadania wymienionego w § 1, wydatkowano środki finansowe związane z przygotowaniem drugiego przetargu, którego termin został wyznaczony na dzień 15 grudnia 2006 r. Pierwszy przetarg nie został rozstrzygnięty z uwagi na  brak wykonawców. Inwestycja nie zostanie w całości wykonana w bieżącym roku budżetowym i tym samym podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione.