Uchwała nr III/16/06 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie

UCHWAŁA NR III/16/06

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 14 grudnia 2006 r.

                                                                                                                     

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych  przedszkoli i niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie Gminy Mosina.

 

 

Na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 18 ust. 2 pkt 15     i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Mosina dla:

  1. niepublicznych przedszkoli,
  2. niepublicznych szkół podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych gimnazjów o uprawnieniach szkół publicznych.

 

 

§ 2.

 

Niepubliczne przedszkole, o którym mowa w § 1 pkt 1, otrzymuje z budżetu Gminy Mosina dotację ustalaną według następujących zasad:

1.     kwota dotacji na każdego ucznia przysługiwać będzie w wysokości 75%ustalonych w budżecie Gminy Mosina wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia.

2.     na ucznia niepełnosprawnego kwota dotacji odpowiadać będzie 100% kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Mosina.

 

 

§ 3.

 

Niepubliczne szkoły, o których mowa w § 1 pkt 2, otrzymują dotację z budżetu Gminy Mosina na każdego ucznia w wysokości przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Mosina.

 

 

§ 4.

 

Przyjmuje się następujące ustalenia ramowe wiążące w zakresie trybu udzielania i rozliczania dotacji z § 1:

1.     Dotacji udziela się pod warunkiem, że w terminie nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok otrzymywania dotacji, podmiot prowadzący przedszkole lub szkołę przedłoży do Urzędu Miejskiego w Mosinie wniosek zawierający informację o planowanej liczbie uczniów.

2.      Wniosek, o którym mowa w pkt 1, powinien zawierać:

a)      datę i numer  zaświadczenia o wpisie do ewidencji;

b)      datę i numer decyzji nadającej uprawnienia szkoły publicznej;

c)      określenie planowanej liczby uczniów uczęszczających do placówki;

d)     wskazanie nazwy banku i numeru rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja;

e)     podstawą do naliczenia dotacji jest liczba uczniów wykazana przez organy prowadzące przedszkola i szkoły w sprawozdaniach przesyłanych do GUS. Kopia sprawozdania winna być dołączona do wniosku.

3.     Dotacja wypłacana będzie w dwunastu miesięcznych ratach, przekazywanych do ostatniego dnia każdego miesiąca.

4.     Dotację przekazuje się zaliczkowo na wniosek organu prowadzącego przedszkole, szkołę. Wniosek winien być złożony co miesiąc do dnia 15 każdego miesiąca. Podmiot dotowany będzie przedkładał Urzędowi Miejskiemu w Mosinie informację miesięczną o liczbie uczniów w danym miesiącu, wraz z oświadczeniem o aktualności uprawnienia do otrzymywania dotacji – na druku stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

5.     Brak informacji z pkt 4, bądź informacja o ustaniu prawa do dotacji, stanowi podstawę do wstrzymania wypłaty kolejnych rat dotacji. Złożenie zaległej informacji sprawozdawczej jest podstawą do przekazania zaległych rat dotacji na rzecz uprawnionej szkoły lub przedszkola.

6.     Dotacja za miesiące wakacyjne – lipiec i sierpień – liczona będzie w oparciu o średnią ilość uczniów z całego roku szkolnego.

7.     Łączna kwota dotacji nie może być większa od kwoty wynikającej z liczby uczniów wykazanej w danym roku w sprawozdaniach GUS.

8.     Ostatecznego rozliczenia udzielanych dotacji za okres roczny Urząd Miejski w Mosinie dokonuje w oparciu o dane z informacji z pkt 4 w terminie do 31 stycznia roku następnego.

9.     W ramach rozliczenia z pkt 7, w terminie do 31 marca, podmiotowi uprawnionemu przekazuje się wyrównanie kwoty należnej za rok poprzedni.

10. W przypadku likwidacji szkoły lub przedszkola z § 1 i występującej nadpłaty dotacji, podmiot prowadzący szkołę lub przedszkole zobowiązany jest w terminie do 31 marca do zwrotu kwoty dotacji nadpłaconej za rok poprzedni.

11.  Dotacja będzie udzielana od dnia podjęcia działalności przedszkola, szkoły.

 

 

§ 5.

 

Traci moc uchwała nr LII/429/02 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 24 stycznia 2002 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych.

 

 

§ 6.

 

Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 7.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

            Ustawa o systemie oświaty nakłada na gminę obowiązek udzielania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych. Jednocześnie organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji, uwzględniając w szczególności podstawę obliczania dotacji i zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

 

 

 

 

Załącznik do uchwały nr III/16/06 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 grudnia 2006 r.

 

 

 

Wniosek o udzielenie dotacji dla niepublicznego przedszkola, szkoły niepublicznej.

 

 

Nazwa i adres przedszkola, szkoły

 

 

Typ i rodzaj przedszkola, szkoły

 

1.      Informacja o liczbie dzieci (uczniów).

 

 

 

Lp.

 

 

ROK

 

 

MIESIĄC 

Liczba dzieci         (uczniów)
na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego składanie wniosku

Liczba dzieci  (uczniów)      w miesiącu,    w którym składany jest formularz

Liczba dzieci           (uczniów)

w miesiącu następnym

Liczba dzieci (uczniów) wykazana    w sprawozdaniu GUS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Świadom odpowiedzialności za podawanie nieprawdy z Kodeksu Karnego, poświadczam aktualność prawa przedszkola, szkoły do otrzymywania dotacji i aktualność związanych z tym danych z przedłożonego w dniu ......................... wniosku o udzielenie dotacji.

 

 

 

 

Nazwisko i imię                                                    Nazwisko i imię

     sporządzającego zestawienie                                  kierownika przedszkola, szkoły

 

 

 

Pieczątka i podpis – data                                        Pieczątka i podpis – data