Uchwała nr III/17/06 dotycząca wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego orzekające nieważność uchwały nr LXVI

UCHWAŁA NR III/17/06

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 14 grudnia 2006 r.

 

w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 listopada 2006 r. nr NK.I-10.0911-495/06 orzekające nieważność uchwały nr LXVI/493/06 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 19 października 2006 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego pomiędzy ulicami Stęszewską, Zamoyskiego, Piaskową, Wiejską oraz granicą Wielkopolskiego Parku Narodowego w miejscowości Krosinko.

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 98 ust. 1, ust. 3 i 3a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Wnosi się skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 listopada 2006 r. nr NK.I-10.0911-495/06 orzekające nieważność uchwały nr LXVI/493/06 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 19 października 2006 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego pomiędzy ulicami Stęszewską, Zamoyskiego, Piaskową, Wiejską oraz granicą Wielkopolskiego Parku Narodowego w miejscowości Krosinko z powodu niezgodności z prawem.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

 

UZASADNIENIE

 

                Dnia 19 października 2006 r. Rada Miejska w Mosinie podjęła uchwałę nr LXVI/493/06 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego pomiędzy ulicami Stęszewską, Zamoyskiego, Piaskową, Wiejską oraz granicą Wielkopolskiego Parku Narodowego w miejscowości Krosinko. Zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) wyżej wymieniona uchwała przekazana została Wojewodzie Wielkopolskiemu wraz z dokumentacją prac planistycznych celem oceny jej zgodności z przepisami prawnymi. Wojewoda Wielkopolski rozstrzygnięciem nadzorczym nr NK.I-10.0911-495/06 z dnia 14 listopada 2006 r., które wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Mosinie w dniu 17 listopada 2006 r., orzekł o nieważności uchwały nr LXVI/493/06 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 19 października 2006 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego pomiędzy ulicami Stęszewską, Zamoyskiego, Piaskową, Wiejską oraz granicą Wielkopolskiego Parku Narodowego w miejscowości Krosinko – ze względu na istotne naruszenie prawa. Rada Miejska w Mosinie nie podziela stanowiska Wojewody Wielkopolskiego, które legło u podstaw jego rozstrzygnięcia nadzorczego. Stąd też konieczne jest wniesienie, na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 52 § 1 i art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu. W myśl art. 98 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym: podstawą do wniesienia skargi jest uchwała lub zarządzenie organu, który podjął uchwałę lub zarządzenie albo którego dotyczy rozstrzygnięcie nadzorcze. Jak zostało to wskazane powyżej, Wojewoda Wielkopolski zarządzeniem nadzorczym orzekł nieważność uchwały Rady Miejskiej w Mosinie.
W związku z powyższym podstawą do wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 listopada 2006 r. nr NK.I-10.0911-495/06, jest niniejsza uchwała Rady Miejskiej w Mosinie.