Uchwała nr III/18/06 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie.

UCHWAŁA NR III/18/06

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 14 grudnia 2006 r.

 

w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie.

 

 

Na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym      (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 1 oraz § 80 ust. 1 i ust. 2 Statutu Gminy Mosina stanowiącego załącznik do uchwały nr XV/131/03 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 23 października  2003 r. w sprawie Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 189, poz. 3523), zmienionego uchwałą nr XX/166/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 21, poz. 617), zmienionego uchwałą nr XXXVI/310/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 24, poz. 621), zmienionego uchwałą nr XLIX/379/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 179, poz. 4895) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Powołuje się Komisję Rewizyjną w następującym składzie:

1)      Białas Danuta,

2)      Jabłoński Marian,

3)      Klemens Marek,

4)      Krause Maria,

5)      Szczygieł-Nowak Krystyna.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.