Uchwała nr III/20/06 w sprawie powołania komisji stałyvh Rady Miejskiej w Mosinie.

UCHWAŁA NR III/20/06

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 14 grudnia 2006 r.

 

w sprawie powołania komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie.

 

 

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym      (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 1 Statutu Gminy Mosina, stanowiącego załącznik do uchwały nr XV/131/03 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 23 października  2003 r. w sprawie Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 189, poz. 3523), zmienionego uchwałą nr XX/166/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 21, poz. 617), zmienionego uchwałą nr XXXVI/310/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 24, poz. 621), zmienionego uchwałą nr XLIX/379/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 179, poz. 4895) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Powołuje się komisje stałe Rady Miejskiej w Mosinie w składzie określonym w załączniku  do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 Załącznik do uchwały nr III/20/06 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 grudnia 2006 r.

 

 

I.         Komisja Budżetu i Finansów

1.         Dymalski Leszek

2.         Falbierski Jerzy

3.         Klemens Marek

4.         Krause Maria

5.         Mania Wiesława

6.         Marciniak Jan

7.         Przybył Paweł

8.         Szczygieł-Nowak Krystyna

9.         Twardowska Małgorzata

10.     Wiązek Waldemar

11.     Żak Tomasz

 

II.      Komisja Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

1.         Falbierski Jerzy

2.         Kleiber Kordian

3.         Kunaj Marian

4.         Mikołajczak Stanisław

5.         Rybicki Ryszard

6.         Twardowska Małgorzata

7.         Waligórski Waldemar

8.         Wiązek Waldemar

 

III.   Komisja Edukacji, Kultury i Sportu

1.         Białas Danuta

2.         Czaińska Barbara

3.         Mania Wiesława

4.         Marciniak Jan

5.         Przybył Paweł

6.         Szeszuła Jacek

7.         Żak Tomasz

 

IV.    Komisja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej

1.         Czaińska Barbara

2.         Jabłoński Marian

3.         Karliński Antoni

4.         Mikołajczak Stanisław

5.         Szczygieł-Nowak Krystyna

 

V.       Komisja Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego

1.         Dymalski Leszek

2.         Karliński Antoni

3.         Kleiber Kordian

4.         Klemens Marek

5.         Krause Maria

6.         Kunaj Marian

7.         Marciniak Jan

8.         Mikołajczak Stanisław

9.         Rybicki Ryszard

10.     Waligórski Waldemar

11.     Wiązek Waldemar

12.     Żak Tomasz

 

VI.    Komisja Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa

1.         Dymalski Leszek

2.         Falbierski Jerzy

3.         Jabłoński Marian

4.         Karliński Antoni

5.         Kleiber Kordian

6.         Kunaj Marian

7.         Rybicki Ryszard

 

VII. Komisja Promocji Gminy i Współpracy Samorządowej

1.         Białas Danuta

2.         Czaińska Barbara

3.         Mania Wiesława

4.         Przybył Paweł

5.         Szeszuła Jacek

6.         Twardowska Małgorzata

7.         Waligórski Waldemar