Uchwała nr III/21/06 w sprawie diet przysługujących radnym Rady Miejskiej w Mosinie.

 

UCHWAŁA NR III/21/06

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 14 grudnia 2006 r.

 

w sprawie diet przysługujących radnym Rady Miejskiej w Mosinie.

 

 

Na podstawie art. 25 ust. 4 i ust. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Ustala się diety miesięczne w oparciu o kwotę bazową określoną w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe:

           1) za sprawowanie mandatu radnego                                                 -   61%

           2) za kierowanie pracami Rady Miejskiej:

               a) Przewodniczący Rady                                                              -   50%

               b) Wiceprzewodniczący Rady                                                       -   25%

           3) za kierowanie pracami komisji stałych Rady Miejskiej:

               a) przewodniczący komisji                                                            -     9%

               b) zastępca przewodniczącego komisji                                            -     6%

 

 

§ 2.

 

Dla członków komisji doraźnych powołanych przez Radę Miejską dieta wynosi 6% za obecność na posiedzeniu, a w przypadku prowadzącego posiedzenie – 9%.

 

 

§ 3.

 

Za każdą nieobecność na sesji Rady Miejskiej lub posiedzeniu komisji stałej, dieta miesięczna, wskazana w pkt 1 w § 1 niniejszej uchwały, ulega potrąceniu o 10%, z wyjątkiem oddelegowania przez Przewodniczącego Rady Miejskiej do innych czynności związanych z wykonywaniem mandatu radnego lub pisemnego wniosku radnego w przypadkach losowych związanych z chorobą lub nieplanowanym wyjazdem służbowym. Przedmiotowy wniosek radny kieruje do Przewodniczącego Rady Miejskiej, a Przewodniczący Rady – swój wniosek – do Wiceprzewodniczącej Rady Barbary Czaińskiej.

 

 

§ 4.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

 

§ 5.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 27 listopada 2006 r.