Uchwała nr III/22/06 w sprawie określenia stawki zwrotu kosztów przejazdu radnego w podróży służbowej pojazdem samochodowym niebędącym własnością Gminy Mosina.

UCHWAŁA NR III/22/06

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 14 grudnia 2006 r.

 

w sprawie określenia stawki zwrotu kosztów przejazdu radnego w podróży służbowej pojazdem samochodowym niebędącym własnością Gminy Mosina.

 

 

Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 2 i § 5 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz. U. Nr 66, poz. 800 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

1.     Zwrot kosztów przejazdu radnego w podróży służbowej pojazdem samochodowym, nie będącym własnością Gminy Mosina, następuje według stawki za jeden kilometr przebiegu:

a)      dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika do 900 cm³ - 0,4894 zł,

b)     dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm³ - 0,7846 zł.

2.     Stawka za jeden kilometr przebiegu, określona w ust. 1, będzie ulegała zmianie zgodnie z § 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271, z 2004 r. Nr 237, poz. 2376).

 

 

§ 2.

 

Czynności w zakresie polecenia wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady Miejskiej wykonuje Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Barbara Czaińska.

 

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady i odpowiednio Wiceprzewodniczącej Rady.

 

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.